Home

นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานัง ปรมัง สุญญัง

ท - ทุกข์, ทุกขอริยสัจ

ทุกขอริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐในเรื่องทุกข์  หรือความจริงอันเป็นอริยะ หรือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเป็นไฉน แม้ชาติก็เป็นทุกข์ แม้ชราก็เป็นทุกข์ แม้มรณะก็เป็นทุกข์ แม้โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ก็เป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้น ก็เป็นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์

สภาพทุกข์มี  ประการ คือทุกข์ ๑  คือสังขาร ๑ คือความแปรปรวน ๑

  
 
อ้างอิง :  
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔  พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๑ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐  พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปัฏฐานสูตร
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 10 สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มหาหัตถิปโทปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
(ความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ เมื่อไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้