Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

บทนำชุดธรรมปัญญาพระไตรปิฏกชุดธรรมปัญญา คือพระธรรมที่พระสารีบุตรได้ประมวล สรุปและสาธยายพระธรรมของพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแสดงแก่พระภิกษุ และอุบาสก อุบาสิกาในโอกาสต่างๆ เป็นประมวลธรรมสำคัญที่ครบถ้วน สรุปสารสำคัญชัดทั้งสาธยายไพเราะด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งถ่องถ้วน วิจิตรลึกซึ้งมีค่าควรแก่การศึกษา และน้อมนำมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นแบบอย่างการสาธยายธรรมอันงดงามแก่พุทธชนรุ่นหลัง

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฏกจึงได้จัดทำขึ้นเพื่อความเจริญธรรมแห่งพุทธชน เพื่อสรรเสริญคุณของพระสารีบุตรและเพื่อธำรงพระธรรมเที่ยงตรงแห่งพระศาสนา

 

ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  tripitaka@uttayarndham.org   

ซีดีพระไตรปิฎกเสียง - ชุดธรรมปัญญา

ชุดธรรมปัญญา ๓

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 2:24
2. สุสิมสูตร สรรเสริญคุณพระสารีบุตรเถระ 10:16
3. สารีปุตตสูตร สรรเสริญคุณพระสารีบุตรเถระ 3:42
4. สาชีวสูตร คุณสมบัติของผู้ควรอยู่ร่วมกัน 2:13
5. อนุตัปปิยสูตร การอยู่ที่ทำให้เดือดร้อนและไม่เดือดร้อน 5:12
6. อิจฉาสูตร ความอยากได้ลาภ 8:09
7. โจทนาสูตร คุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทก์ 15:11
8. สักกัจจสูตร ความเคารพ 19:49
9. เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร ธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพ 111:0
10. นาฬันทสูตร ธรรมปริยายเพื่อละความสงสัยในพระพุทธเจ้า 8:54
11. ปัญหาปุจฉาสูตร การถามปัญหา 2:36
12. อัสสาทสูตร ความหมายของอวิชชาและวิชชา 3:39
13. ภูมิชสูตร วาทะ ๔ 15:13
14. สุขสูตรที่ ๑ เหตุให้เกิดสุขและทุกข์ 2:54
15. สุขสูตรที่ ๒ เหตุให้เกิดสุขและทุกข์ 4:56
16. ปริหานสูตร บุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไป 11:34
17. สมาธิสูตรที่ ๔ การได้สมาธิของภิกษุ 3:21
18. ทารุกขันธสูตร อำนาจของผู้มีฤทธิ์ 4:24
19. อุปวาณสูตร โพชฌงค์ ๗ ที่ปรารภดีแล้วย่อมอยู่ผาสุก 5:27
20. สมิทธิสูตร วิตก 6:00
21. นกุลปิตาสูตร กายเปรียบด้วยฟองไข่ 18:44
22. ทุสีลยสูตรที่ ๑ การจำแนกโสตาปัตติยังคะ ๔ ด้วยอาการ ๑๐ 17:46
23. พลสูตรที่ ๒ กำลังของภิกษุผู้ขีณาสพ 7:15
24. นิพพานสูตร เหตุปัจจัยให้ปรินิพพานในปัจจุบัน 2:42
25. สิลายูปสูตรที่ ๒ ผู้จบพรหมจรรย์ 13:21
26. บทส่งท้าย 1:43

ชุดธรรมปัญญา ๒

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 1:27
2. วิภัตติสูตร การจำแนกปฏิสัมภิทา 1:53
3. โกฏฐิตสูตร ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสิ่งใด 12:01
4. อุปวาณสูตร ที่สุดแห่งทุกข์ 12:06
5. สูกรขาตาสูตร ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ 4:39
6. ภูตมิทสูตร ประพฤติของเสขบุคคลและอเสขบุคคล 12:06
7. สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๑ ปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์ 7:10
8. ลัจฉาสูตรที่ ๑ ธรรมเพื่อเกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่น 1:51
9. เสวนาสูตร สิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ 11:48
10. ภัททกสูตร การอยู่อย่างมีความตายที่เจริญ 5:31
11. ปริหานิสูตร ธรรมที่เป็นเหตุเสื่อม 3:36
12. อาฆาตวินยสูตรที่ ๒ ธรรมระงับความอาฆาต ๕ ประการ 13:06
13. โคลิสสานิสูตร อรัญญิกธุดงค์ 20:06
14. สาริปุตตสูตรที่ ๒ องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา 4:03
15. สมจิตตวรรคที่ ๕ บุคคลผู้มีสังโยชน์ ๒ จำพวก 10:52
16. อุปติสสสูตร โสก ปริเทว ทุกข โทมนัส และอุปายาส 4:13
17. กฬารขัตติยสูตร พยากรณ์อรหัตผล 26:20
18. เทวทหสูตร การกำจัดฉันทราคะในขันธ์ ๕ 13:28
19. สาริปุตตสูตร ผู้ฉลาดในวาระจิตของตน 7:42
20. มหาโกฏฐิตสูตร ผัสสายตนะ ๖ ดับสนิท 4:59
21. สีลสูตร ธรรมที่ควรใส่ใจโดยแยบคาย 8:16
22. ยมกสูตร พระขีณาสพตายแล้วสูญหรือไม่ 26:33
23. โกฏฐิกสูตร เครื่องเกาะเกี่ยว 17:45
24. สัญญาสูตร สัญญา 12:20
25. สาริปุตตสูตร การดับภพเป็นนิพพาน 6:00
26. นิพพานสูตร นิพพานเป็นสุข 13:17
27. บทส่งท้าย 1:36

ชุดธรรมปัญญา ๑

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ บทนำ
2. ประวัติพระสารีบุตรเถระ ประวัติพระสารีบุตรเถระ
3. ทีฆนขสูตร ปริพาชกชื่อ ทีฆนขะ 19:44
4. สัมปสาทนียสูตร พระสารีบุตรทูลสรรเสริญพระพุทธเจ้า 60:31
5. สัจจวิภังคสูตร การจำแนกอริยสัจ 23:18
6. มหาหัตถิปโทปมสูตร อุปมาอริยสัจกับรอยเท้าช้าง 80:37
7. สัมมาทิฏฐิสูตร ความเห็นชอบ 58:45
8. ธรรมทายาทสูตร ทายาทแห่งธรรม 26:26
9. อนังคณสูตร ผู้ที่ไม่มีกิเลส 53:08
10. มหาเวทัลลสูตร การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปีติ 36:01
11. นฬกลาปิยสูตร ปัจจัยที่ให้มีชราและมรณะ 23:30
12. อนุรุทธสูตรที่ 2 จิตที่ยังไม่พ้นอาสวะ 3:45
13. สูจิมุขีสูตร ความแตกต่างการเลี้ยงชีวิตของสมณพราหมณ์
14. ชัมพุขาทกสังยุตต์ ปริพพาชกชื่อชัมพุขาทกะ ผู้โต้ตอบกับพระสารีบุตร 31:21
15. อนาถปิณฑิโกวาทสูตร การไม่ยึดถือสิบอย่าง 26:16
16. ฉันโนวาทสูตร โอวาทพระฉันนะ 20:30
17. ธนัญชานิสูตร ผู้ไม่ประมาท และการน้อมใจสู่พรหมโลก 55:36
18. ปุพพโกฏฐกสูตร พระสารีบุตรตอบธรรมปุจฉาพระพุทธเจ้า ุ6:38
19. วฏฐิสูตร จิตของพระสารีบุตร 20:57
20. บทส่งท้าย บทส่งท้าย