Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

บทนำชุดวิเวกพระไตรปิฎกชุดวิเวกนี้ เป็นเนื้อหาที่พระพุทธองค์ทรงสอนการปฏิบัติธรรมอันนำสู่ มรรค ผล สวรรค์ นิพพาน  ซึ่งทรงจำแนกธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ อย่างเหมาะสมกับบริบทของคนนั้นๆ ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์  การปฏิบัติตรงตามพระพุทธเจ้าจึงได้ผลสูงสุด

ธรรมะชุดนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติธรรมที่ตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเป็นระบบครบถ้วน  ตั้งแต่การละมิจฉาทิฏฐิ สมาทานสัมมาทิฏฐิ การเจริญสติ สมาธิ ปัญญาอย่างถูกต้อง ทั้งปฏิปทาแห่งวิถีชีวิตที่เหมาะสม เพื่อการบรรลุธรรมอย่างถูกตรง แม่นยำ  ซึ่งเป็นการปฏิบัติสายกลางที่ปฏิบัติง่าย ได้ผลง่าย 

ข้อแนะนำในการฟังชุดวิเวก

ก่อนจะฟังชุดวิเวกนี้ ท่านพึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง เมื่อได้สมาธิดีแล้ว ให้เปิดฟังเบาๆ น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรงๆ และน้อมธรรมมาสู่ใจ  ให้เข้าใจแจ้งและได้สภาวะจิตดีจริง  เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริงให้มั่นคงจนเป็นภูมิธรรม อันจักเป็นฐานในการยกภูมิจิตให้เจริญสูงขึ้นต่อไป  

ขอเชิญรับฟังและปฏิบัติได้ ณ บัดนี้

 

ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  tripitaka@uttayarndham.org   

ซีดีพระไตรปิฎกเสียง - ชุดวิเวก

ชุดวิเวก ๓

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 3:05
2. อปัณณกสูตร การปฏิบัติไม่ผิด 100:3
3. กายคตาสติสูตร วิธีเจริญกายคตาสติ 58:56
4. สมุคคสูตร นิมิต 13:29
5. ปริวัฏฏสูตร การรู้อุปาทานขันธ์โดยเวียนรอบ ๔ 18:27
6. สัมโพธิสูตร เหตุเจริญแห่งโพธิปักขิยธรรม 8:05
7. โกสัมพิยสูตร สาราณิยธรรม ๖ 22:42
8. จูฬราหุโลวาทสูตร กรรม ๓ 25:17
9. อสุภสูตร การพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งาม 2:09
10. โกศลสูตรที่ ๑ อภิภายตนะ 23:31
11. อนุรุทธสูตร มหาปุริสวิตก ๘ ประการ 27:17
12. เกสปุตตสูตร มิให้เชื่อโดยอาการ ๑๐ อย่าง 27:42
13. อินทริยภาวนาสูตร การเจริญอินทรีย์ 28:57
14. จูฬสุญญตสูตร ความว่างเปล่า สูตรเล็ก 22:34
15. มหานิทานสูตร สิ่งที่เป็นต้นเหตุใหญ่ 57:05
16. นาลกสูตร ปฏิปทาอันสูงสุดของมุนี 8:48
17. บทส่งท้าย 1:37

ชุดวิเวก ๒

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 3:15
2. สามัญญผลสูตร ๑ ผลแห่งความเป็นสมณะ 48:54
3. สามัญญผลสูตร ๒ ผลแห่งความเป็นสมณะ 44:57
4. สามัญญผลสูตร ๓ ผลแห่งความเป็นสมณะ 22:13
5. สามัญญผลสูตร ๔ ผลแห่งความเป็นสมณะ 37:14
6. เมตตาสูตร ธาตุ เครื่องสลัดออก ๖ ประการ 9:47
7. วิตักกสัณฐานสูตร สัณฐานแห่งวิตก 17:04
8. ธาตุวิภังคสูตร การจำแนกธาตุ 41:20
9. ติกัณฑกีสูตร สิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูล 5:45
10. อวิชชาสูตร อาหารแห่งอวิชชา 12:37
11. มหานามสูตร อนุสติของพระอริยสาวก 15:38
12. อานาปานสติสูตร วิธีเจริญอานาปานสติ 51:02
13. ปริวีมังสนสูตร การพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ 25:41
14. อนาคตสูตร ภัยในอนาคต ๕ ประการ 7:47
15. ภาวนาสูตร ภาวนา 5:40
16. อุปาลีสูตร พระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่า 30:51
17. อาเนญชสัปปายสูตร ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเป็นที่สบาย 19:27
18. ปารายนวรรค ๑ ธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง 17:26
18. ปารายนวรรค ๒ โสฬสปัญหา 61:01
20. ชาคริยสูตร ผู้ตื่นอยู่มีผลสองอย่าง 2:49
21. บทส่งท้าย 1:35

ชุดวิเวก ๑

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 3:15
2. สัปปุริสสูตร ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ 42:42
3. อริยวังสสูตร อริยวงศ์ 8:11
4. โลกวิปัตติสูตร โลกธรรม 15:29
5. วิหารสูตร วิหารธรรม 15:19
6. มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๑ ทรงแสดงความไม่เที่ยงแก่พระมหาโกฏฐิกะ 7:10
7. กึสุกสูตร อุปมาด้วยต้นทองกวาว 15:11
8. มรณัสสติสูตรที่ ๑ การเจริญมรณสติ 9:28
9. มรณัสสติสูตรที่ ๒ การเจริญมรณสติ 7:23
10. สมาธิสูตร สมาธิเป็นเหตุเกิดปัญญา 14:06
11. อุปนิสสูตร ธรรมที่อาศัยกัน 19:17
12. ปฏิปทาสูตร ข้อปฏิบัติเพื่อความเกิดและความดับสักกายทิฏฐิ 6:39
13. สมนุปัสสนาสูตร การพิจารณาเห็นอุปทานขันธ์ ๕ 6:15
14. อุปายสูตร สิ่งที่เป็นความหลุดพ้นและไม่หลุดพ้น 4:05
15. อุทานสูตร การตัดสังโยชน์และความสิ้นอาสวะ 15:41
16. มูลสูตร ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล 4:12
17. บทส่งท้าย 1:35