Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

บทนำชุดธรรมปฏิบัติพระไตรปิฎกชุดธรรมปฏิบัตินี้ เป็นเนื้อหาที่พระพุทธองค์ทรงสอนการปฏิบัติธรรมอันนำสู่ มรรค ผล สวรรค์ นิพพาน ซึ่งทรงจำแนกธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ อย่างเหมาะสมกับบริบทของคนนั้นๆ ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์  การปฏิบัติตรงตามพระพุทธเจ้าจึงได้ผลสูงสุด


ธรรมะชุดนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติธรรมที่ตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเป็นระบบครบถ้วน ตั้งแต่การละมิจฉาทิฏฐิ สมาทานสัมมาทิฏฐิ การเจริญสติ สมาธิ ปัญญาอย่างถูกต้อง ทั้งปฏิปทาแห่งวิถีชีวิตที่เหมาะสม และการบรรลุธรรมอย่างแม่นยำ  ซึ่งเป็นการปฏิบัติสายกลางที่ปฏิบัติง่าย ได้ผลง่าย  


ข้อแนะนำในการฟังชุดธรรมปฏิบัติ
ก่อนจะฟังธรรมปฏิบัตินี้ ท่านพึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่ง เมื่อได้สมาธิดีแล้ว ให้เปิดฟังเบาๆ น้อมใจปฏิบัติตามพุทโธวาทตรงๆ และน้อมธรรมมาสู่ใจ ให้เข้าใจแจ้งและได้สภาวะจิตดีจริง เมื่อได้สภาวะดีใด ให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริงให้มั่นคงจนเป็นภูมิธรรม อันจักเป็นฐานในการยกภูมิจิตให้เจริญสูงขึ้นต่อไป  


ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  tripitaka@uttayarndham.org    

 

 

 

 

ซีดีพระไตรปิฎกเสียง - ชุดธรรมปฏิบัติ

ธรรมปฏิบัติ ชุดที่ ๖

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 3:06
2. พรหมชาลสูตร ตอนที่ ๑ จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล 39.52
3. พรหมชาลสูตร ตอนที่ ๒ ปุพพันตกัปปิกทิฏฐิ ๑๘ 78.26
4. พรหมชาลสูตร ตอนที่ ๓ อปรันตกัปปิกทิฏฐิ ๔๔ 39.20
5. พรหมชาลสูตร ตอนที่ ๔ ฐานะของผู้ถือทิฏฐิ 30:00
6. เวสาลีสูตร การเจริญอสุภกรรมฐาน 12:35
7. วิหารสูตรที่ ๒ อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ 16:38
8. สัมมสสูตร การพิจารณาปัจจัยภายใน 29:37
9. เถรนามสูตร ผู้มีปกติอยู่ผู้เดียว 5.52
10. อรณวิภังคสูตร การจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลส 40.05
11. มรณัสสติสูตรที่ ๑ การเจริญมรณสติ 9:58
12. สมุคคสูตร นิมิต 14:26
13. ขัชชนิยสูตร สิ่งที่ถูกขันธ์ ๕ เคี้ยวกิน 22:39
14. สุเมธาเถรีคาถา ผู้ไม่มีความยินดีในสังขาร 28:25
15. นิพเพธิกสูตร ธรรมปริยายชำแรกกิเลส 29:01
16. อริยวสสูตรที่ ๒ ธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ 12:22
17. อุปักกิเลสสูตร ความเศร้าหมองแห่งจิต 48:11
18. ฉฉักกสูตร ธรรม ๖ ประการ ๖ หมวด 78.42
19. ตาลปุฏเถรคาถา ผู้ตามรักษาจิต 28:35
20. บทส่งท้าย 1:43

ธรรมปฏิบัติ ชุดที่ ๕

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 3:06
2. สัปปุริสสูตร ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ 42:24
3. อปัณณกสูตร ข้อปฏิบัติไม่ผิด 8:14
4. วิตักกสัณฐานสูตร การละวิตก 20:03
5. โกศลสูตร ๑ อภิภายตนะ 24:35
6. พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร อัจฉริยธรรมของพระพักกุลเถระ 32:19
7. มหาสัจจกสูตร กายภาวนาและจิตภาวนา 68:19
8. กิมิลสูตร การเจริญอานาปานสติสมาธิ 16:34
9. สัญญาสูตร ๒ สัญญา ๗ ประการ 25:54
10. มหามาลุงโกยวาทสูตร มัคคปฏิปทาเครื่องละสังโยชน์ 34:58
11. อังคุลิมาลสูตร โจรชื่อองคุลิมาล 32:55
12. มหานิทานสูตร สิ่งที่เป็นต้นเหตุใหญ่ 62:53
13. ภิกขุนีสูตร ผู้มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน ๔ ย่อมรู้คุณวิเศษ 17:01
14. สมาธิสูตร สมาธิเป็นเหตุเกิดปัญญา 12:39
15. อุปนิสสูตร ธรรมที่อาศัยกัน 18:36
16. ทวยตานุปัสสนาสูตร การพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่ 43:24
17. เขมาเถริยาปทาน บุพจริยาของพระเขมาเถรี 27:17
18. บทส่งท้าย 1:43

ธรรมปฏิบัติ ชุดที่ ๔

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 3:06
2. มหาสาโรปมสูตร อุปมาพรหมจรรย์กับแก่นไม้ 35:09
3. สุขุมสูตร การคุ้มครองทวารในอินทรีย์ 6:31
4. เทวธาวิตักกสูตร วิธีแยกวิตก 34:15
5. สฬายตนวิภังคสูตร การจำแนกอายตนะ ๖ 52:07
6. เมฆิยสูตร ธรรมสำหรับแก้อกุศลวิตก 15:36
7. ปัญจัตตยสูตร ความเห็นผิดต่างๆ 44:56
8. มรณัสสติสูตร ๒ การเจริญมรณัสสติ 7:57
9. วัตถูปมสูตร อุปกิเลส ๑๖ 18:33
10. ภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ 12:57
11. อุปเสนสูตร พระอุปเสนะถูกพิษงู 4:24
12. สุนักขัตตสูตร ภาวะแห่งอรหัตผล 38:43
13. เสทกสูตร ๒ กายคตาสติ 3:46
14. วิภังคสูตร วิธีเจริญอิทธิบาท ๔ 37:00
15. ฉวิโสธนสูตร หลักการตรวจสอบจิตที่พ้นจากอาสวะ 42:44
16. ชิณณสูตร ภิกษุผู้ชรากับการนุ่งห่มผ้าบังสุกุล 8:31
17. บทส่งท้าย 1:43

ธรรมปฏิบัติ ชุดที่ ๓

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 3:06
2. สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๑ วาทะของศาสดาทั้ง ๖ 39.24
3. สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๒ ศีล 47:29
4. สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๓ สมาธิ 23:44
5. สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๔ ปัญญา 38:28
6. อนุสสติฏฐานสูตร อนุสสติฏฐาน ๖ 12:27
7. อังคิกสูตร การเจริญสัมมาสมาธิ 22:09
8. เผณปิณฑสูตร อุปมาขันธ์ ๕ 11:42
9. ยโสชสูตร ภิกษุส่งเสียงอื้ออึง 13:44
10. มหาจัตตารีสกสูตร มรรคที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ 32:34
11. อานาปานสติสูตร การเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก 53:57
12. อนุปทสูตร ลำดับบทธรรม 20:31
13. ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร การทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ 28:53
14. วุฏฐิสูตร จิตของพระสารีบุตร 21:07
15. ภยเภรวสูตร ความขาดกลัว 44:05
16. เคลัญญสูตรที่ ๑ ควรเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ 12:10
17. อาเนญชสัปปายสูตร ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเป็นที่สบาย 21:31
18. สัพพาสวสังวรสูตร การสังวรในอาสวะทั้งปวง 30:58
19. วักกลิสูตร การเห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า 26:58
20. บทส่งท้าย 1:43

ธรรมปฏิบัติ ชุดที่ ๒

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ
2. ทิฏฐิสูตร เรื่องทิฏฐิพัวพันพาไป 3:45
3. สติสูตร ผลแห่งสติสัมปชัญญะ 4:34
4. สมาธิสูตร สมาธิภาวนา 8:08
5. ปัญญาสูตร เหตุปัจจัยที่ให้ได้ปัญญา 18:52
6. ปฏิปทาสูตร ข้อปฏิบัติเพื่อความเกิดและความดับสักกายทิฏฐิ 6:27
7. คณกโมคคัลลานสูตร ข้อศึกษาและข้อปฏิบัติโดยลำดับ 28:02
8. กายคตาสติสูตร สติกำหนดพิจารณากาย 52:42
9. มหาราหุโลวาท การประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรใหญ่ 27:15
10. ทีฆนขสูตร การละทิฏฐิและเวทนา 19:45
11. โมคคัลลานสูตร อุบายแก้ง่วง 10:32
12. อัคคิวัจฉโคตตสูตร ทรงแสดงเรื่องไฟแก่ปริพาชกชื่อวัจฉโคตร 30:37
13. สัลเลขสูตร ธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส 58:00
14. มหาสุญญตสูตร ความว่างเปล่า สูตรใหญ่ 41:43
15. โสฬสปัญหา ธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง 81:37
16. อนุรุทธสูตร มหาปุริสวิตกของพระอนุรุทธะ 26:23
17. บทส่งท้าย

ธรรมปฏิบัติ ชุดที่ ๑ (ปรับปรุง ก.ค. 58)

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 3:06
2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร การประกาศพระธรรมจักร 15:51
3. จูฬราหุโลวาทสูตร การประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรเล็ก 28:25
4. อุปาลีสูตร พระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่า 35:23
5. ธาตุวิภังคสูตร การจำแนกธาตุ 46:18
6. ปุณโณวาทสูตร การประทานโอวาทแก่พระปุณณะ 19:10
7. เกสปุตตสูตร ข้อห้ามมิให้เชื่อโดยอาการ ๑๐ อย่าง 30:07
8. มหาสติปัฏฐานสูตร การเจริญสติปัฏฐาน สูตรใหญ่ 2:48
9. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 35:51
10. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 3:28
11. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 3:38
12. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 57:36
13. ผลแห่งการเจริญสติปัฏฐาน 4:03
14. อาพาธสูตร สัญญา ๑๐ ประการ 21:16
15. อาทิตตปริยายสูตร สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน 11:31
16. โสณสูตร พิณ ๓ สาย 22:51
17. กุณฑลิยสูตร ตถาคตมีวิชชาและวิมุติเป็นผลานิสงส์ 19:26
18. อินทริยภาวนาสูตร การเจริญอินทรีย์ 32:50
19. จูฬสุญญตสูตร ความว่างเปล่า สูตรเล็ก 22:51
20. อนัตตลักขณสูตร ลักษณะแห่งอนัตตา 13:23
21. นาลกสูตร ปฏิปทาอันสูงสุดของมุนี 9:06