Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

บทนำชุดธรรมะเพื่อครอบครัวโดยธรรมการมีครอบครัวเป็นโอกาสดีที่จะรวมพลังกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญอันยิ่ง หากบริหารได้ดี ก็จะได้ความสำเร็จอันคุ้มค่า แต่หากบริหารไม่ดี อาจนำมาซึ่งภาระเกินจำเป็น ความห่วง หวง หึง ยึดถือ คาดหวัง หวาดระแวง ทุกข์ระทม บั่นทอนพลังกัน กัดกร่อนความเจริญของกันและกันได้

ในบรรดากลยุทธ์การบริหารครอบครัวทั้งหลายในโลกนี้ การครองเรือนโดยธรรมเป็นการบริหารครอบครัวที่ประเสริฐสุด ได้ผลดีสูงสุด มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ และเหตุการณ์สมัยพุทธกาลที่เกี่ยวกับการบริหารครอบครัว เพื่อเป็นของขวัญแก่ผู้ครองเรือนทั้งหลายให้ได้คุณค่าสูงสุดจากการพลีตนเพื่อครอบครัว

ขอให้ของขวัญชิ้นนี้ เป็นพลังแห่งความกรุณาอันประเสริฐจากพระพุทธองค์ และความเมตตาอันสะอาดจากผู้จัดทำ เพื่อธำรงครอบครัวท่านและอนุชนให้มีความสุขความเจริญอย่างอบอุ่นสถาพรสืบไป

ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  [email protected]  

ซีดีพระไตรปิฎกเสียง - ธรรมะเพื่อครอบครัวโดยธรรม

ธรรมะเพื่อครอบครัวโดยธรรม

สารบัญเรื่อง นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 1:50
2. การเลือกคู่ 4:47
3. การอยู่ร่วมกัน 9:31
4. ภริยา ๗ ประเภท 8:24
5. หน้าที่ของภรรยา 7:07
6. ฆราวาสธรรม ๔ 1:38
7. ครองรักให้ยั่งยืน 4:19
8. บุตร ๓ จำพวก 5:21
9. บิดา-มารดา คือพรหมของบุตร 6:11
10. การนอบน้อมต่อทิศทั้ง ๖ 6:33
11. ทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ ๖ ประการ 7:57
12. เหตุแห่งการเสียประโยชน์สุขที่พึงได้ 3:24
13. มิตรเทียม-มิตรแท้ 9:06
14. ข้อประพฤติ ปฏิบัติต่อทิศทั้ง ๖ 15:04
15. การสงเคราะห์บริษัท 4:44
16. เหตุที่ทำให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นาน 2:27
17. ความสุขของผู้ครองเรือน 5:11
18. ทรัพย์ ๗ อย่างที่อะไรก็พรากไปไม่ได้ 3:25
19. ธรรมเพื่อประโยชน์สุขของผู้ครองเรือน 15:03
20. ผลแห่งทานอันพึงเห็นได้ในปัจจุบัน 18:40
21. เหตุปัจจัยให้ทานมีอานิสงส์มาก 15:11
22. ความสะอาด 10 อย่าง 21:56
23. ห้วงบุญห้วงกุศล 12:23
24. บทส่งท้าย