Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

บทนำชุดอรหันตธรรมบทอรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่แสดงบุญญาภินิหาร วิบากกรรม และปฏิปทาในการบำเพ็ญเพียรของแต่ละท่าน จนบรรลุอรหัตตผล เป็นทั้งแบบอย่าง เป็นทั้งอุทาหรณ์อันชัดเจนแก่ท่านพุทธชนทั้งหลายในการเลือกปฏิปทาที่เหมาะสมกับตน

มูลนิธิอุทยานธรรมได้จัดทำซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริงอรหันตธรรมบท ชุดที่ ๑ ขึ้น เมื่อท่านฟังอรหันตธรรมบทนี้ พึงวิปัสสนากฎแห่งกรรม พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และอนุโมทนากับทุกท่านที่บรรลุธรรม เพื่อเจริญปัญญาพละ และนิพพานปัจจัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้น


ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  tripitaka@uttayarndham.org  

ซีดีพระไตรปิฎกเสียง - ชุดอรหันตธรรม

อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๓

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 2:18
2. บริสุทธิ์ดังดวงจันทร์ พระจันทาภเถระ 13:09
3. เหมือนปาธุลีทวนลม นายพรานสุนัขชื่อโกกะ 8:07
4. เหมือนกังสดาลปากขาด พระโกณฑธานเถระ 18:02
5. ประโยชน์ของตน พระอัตตทัตถเถระ 4:09
6. ผู้มีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อน พระฉันนเถระ 4:25
7. มลทินของมนต์ พระโลฬุทายีเถระ 13:16
8. ผู้ทรงธรรม พระเอกุทานเถระ 5:27
9. ความประเสริฐแห่งผู้มีศีล สังกิจจสามเณร 30:53
10. ผู้ยังโลกให้สว่าง สุมนสามเณร 25:45
11. สถานที่อันน่ารื่นรมย์ พระขทิรวนิยเรวตเถระ 20:26
12. ป่าเป็นที่รื่นรมย์ของผู้ไม่แสวงหากาม หญิงคนใดคนหนึ่ง 4:04
13. จิตนี้เที่ยวไปไกล พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ 10:37
14. จิตที่ตั้งไว้ชอบ พระโสไรยเถระ 18:14
15. ถ้อยคำไม่ระคายหู พระปิลินทวัจฉเถระ 3:31
16. ผู้คายโลกามิส พระสันตกายเถระ 3:50
17. ผู้ออกจากโลก ภิกษุ ๓๐ รูป 3:23
18. ผู้วางอาชญาได้แล้ว ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 5:23
19. ผู้เป็นที่รักของมหาชน เด็ก ๕๐๐ คน 5:14
20. ผู้มีวัตรดี พระสารีบุตรเถระ 13:27
21. ผู้ไม่มีความกังวล พระธรรมทินนาเถรี 6:35
22. เหมือนมะลิเครือปล่อยดอก ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป 2:06
23. ผู้เลือกเก็บดอกไม้ ภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา 2:44
24. เห็นโลกเหมือนพยับแดด ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา 2:36
25. ราคะกับจิต พระนันทเถระ 32:22
26. คาถาพัน พระทารุจีริยเถระ 19:59
27. สัตว์โลกมืดบอด ธิดานายช่างหูก 17:25
28. รูปนี้ พระอุตตราเถรี 2:38
29. คนพาลเห็นบาปเหมือนของหวาน พระอุบลวรรณาเถรี 9:52
30. เหมือนแมงมุมตกไปในใยของตัว พระนางเขมา 8:31
31. ประมวลธรรมบท 12:24
32. บทส่งท้าย 1:43
Book Type:  iBooks

อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๒

สารบัญเรื่อง นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 2:18
2. ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล 10.59
3. ไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกล 4.04
4. ไม่ควรวางใจ 3.28
5. ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญา 10.44
6. การบวชที่ย่อหย่อน 2:49
7. ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า 2:51
8. บัณฑิตไม่ทำบาป 4:13
9. ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ 6:54
10. ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม 4:32
11. ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน 10:34
12. ทางที่มารหาไม่พบ 7:20
13. เที่ยวไปคนเดียวดีกว่า 6:36
14. ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ 10:23
15. เหมือนบุรุษผู้กุมขอ 13:55
16. ผู้หวนไปสู่ป่าอีก 4:42
17. ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา 25:38
18. สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัย 16:22
19. ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม 15:00
20. ยอดนักรบในสงคราม 20:26
21. ผู้ฝึกตน 39:45
22. การทำที่พึ่งด้วยธรรม 39:06
23. จิตที่นำความสุขมาให้ 23:13
24. เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัย 6:33
25. ผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้ว 2:29
26. อริยมรรค 3:40
27. ทางแห่งความบริสุทธิ์ 2:39
28. นครกระดูก 14:38
29. กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์ 9:55
30. ผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก 3:43
31. ประมวลธรรมบท 17:57
32. บทส่งท้าย 1:43
Book Type:  iBooks

อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๑

สารบัญเรื่อง นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 2:27
2. ความสำคัญของใจ 49:31
3. การไม่สำรวมอินทรีย์ 22:24
4. ผู้ประหารกาม 9:51
5. ข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพาน 51:55
6. ผู้รู้จุติและอุบัติ 8:17
7. ทางเกิดแห่งปัญญา 8:39
8. ผู้ถึงฝั่งแห่งภพ 17:49
9. ผู้ละทิ้งกิจที่ควรทำ 2:10
10. ตนเองฝึกได้ยาก 7:58
11. คุ้มครองตน 3:12
12. ผู้ยังโลกนี้ให้สว่าง 3:58
13. การกั้นจิต 13:30
14. ผู้เป็นเถระ 2:36
15. ผู้มีจิตไม่ปฏิพัทธ์ 3:53
16. กระดูก 3:21
17. ใจเป็นประธาน 10:31
18. การเห็นภัยในความประมาท 3:08
19. ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมาร 3:08
20. ตัดความรักของตน 10:40
21. จิตอันราคะไม่ซึมซาบ 18:00
22. ชีวิตของผู้มีความเพียร 11:30
23. กีดกันอกุศลด้วยความละอาย 6:20
24. เตือนตนด้วยตน 5:26
25. ผู้ไม่เสื่อมจากสัทธรรม 4:13
26. บทส่งท้าย 1:43
27. ประมวลธรรมบท 13:07
Book Type:  iBooks