Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

19. ผู้เป็นที่รักของมหาชน

ว่าด้วย เด็ก ๕๐๐ คน
เหตุการณ์ พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแก่เด็ก ๕๐๐ คน
Series ชุดอรหันตธรรมบท
ชุดที่ 3
Track 19

บทย่อ

วันหนึ่ง พระศาสดามีภิกษุ ๕๐๐ เป็นบริวารพร้อมด้วยพระอสีติมหาเถระ เสด็จเข้าไปกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต ได้ทอดพระเนตรเห็นเด็ก ๕๐๐ คน ยกกระเช้าขนมออกจากเมืองแล้วไปสวน เด็กเหล่านั้นถวายบังคมพระศาสดา แล้วก็หลีกไป ไม่กล่าวกะภิกษุแม้สักรูปหนึ่งให้รับขนม

พระพุทธเจ้าตรัสว่ เด็กเหล่านั้นไม่นิมนต์เราหรือพวกเธอด้วยขนมก็จริง ถึงกระนั้น ภิกษุผู้เป็นเจ้าของขนม ก็กำลังมาข้างหลัง ฉันขนมเสียก่อนแล้วไป จึงควร

พวกเด็ก ๆ เห็นพระมหากัสสปเถระเดินมาข้างหลัง เกิดความรักขึ้น สรีระเต็มเปี่ยมด้วยกำลังแห่งปีติ ยกขนมพร้อมทั้งกระเช้า กล่าวกะพระเถระให้รับนิมนต์ 

พระเถระกล่าวให้เด็กเหล่านั้นถือไทยธรรมไปแบ่งส่วนถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์

ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาว่า พวกเด็กถวายภิกษาเพราะเห็นแก่หน้า ไม่ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระมหาเถระทั้งหลายด้วยขนม เห็นพระมหากัสสปเถระแล้ว จึงถือเอากระเช้าขนมมา

พระศาสดาทรงยกพระมหากัสสปเป็นนิทัศนะ แล้วตรัสว่า

ภิกษุผู้เช่นกับมหากัสสปย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมทำบูชาด้วยปัจจัย ๔ แก่เธอ

แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

ชนย่อมทำท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัสสนะ ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ผู้มีปกติกล่าวแต่วาจาสัตย์  ผู้กระทำการงานของตนนั้นให้เป็นที่รัก

เมื่อจบเทศนา เด็กเหล่านั้นแม้ทั้งหมดตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผล 
อ่าน เด็ก ๕๐๐ คน
อ่าน คาถาธรรมบท ปิยวรรค


 
อ้างอิง เด็ก ๕๐๐ คน พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏฯ เล่มที่ ๔๒ หน้า ๔๑๓-๔๑๕
บุคคล พระพุทธเจ้า พระมหากัสสป
สถานที่ วิหารเชตวัน นครสาวัตถี
Tags บรรลุธรรม โสดาปัตติผล
เหมาะกับ อุบาสก-อุบาสิกา นักบวช-นักปฏิบัติ
สถานะ ภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้า