Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

16. ผู้คายโลกามิส

ว่าด้วย พระสันตกายเถระ
เหตุการณ์ พระสันตกายเถระบรรลุอรหัต
Series ชุดอรหันตธรรมบท
ชุดที่ 3
Track 16

บทย่อ

พระสันตกายเถระมาจากกำเนิดแห่งราชสีห์ เป็นผู้ไม่บิดกาย ไม่คะนองมือและเท้า เป็นผู้มีอัตภาพสงบ

นัยว่า ราชสีห์ทั้งหลายเมื่อได้อาหารแล้วเข้าไปสู่ถ้ำ นอนที่จุรณแห่งมโนศิลาและหรดาลตลอด ๗ วัน ลุกขึ้นในวันที่ ๗ ตรวจดูที่นอน ถ้าเห็นว่าจุรณกระจัดกระจายเพราะการกระดิกหาง หู หรือเท้าของตน จะคิดว่าการทำเช่นนี้ไม่สมควรแก่ชาติหรือโคตรของตน แล้วนอนอดอาหารต่อไปอีก ๗ วัน

เมื่อจุรณทั้งหลายไม่กระจัดกระจายไป จึงคิดว่า การทำเช่นนี้สมควรแก่ชาติและโคตรของตน จึงออกจากที่อาศัย  บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แล้วหลีกไปหากิน

ภิกษุทั้งหลายเห็นความประพฤติเรียบร้อยทางกายของพระสันตกายเถระ จึงกราบทูลแด่พระศาสดาด้วยไม่เคยเห็นการคะนองมือ คะนองเท้า หรือการบิดกายของภิกษุนี้ขณะที่นั่งอยู่

พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้ว จึงตรัสว่า ธรรมดาภิกษุพึงเป็นผู้สงบทางทวารทั้งหลาย มีกายทวาร เป็นต้นโดยแท้ เหมือนสันตกายเถระ

แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

ภิกษุผู้มีกายสงบ มีวาจาสงบ มีใจสงบ ผู้ตั้งมั่นดีแล้ว คายจากอามิสในโลกเสียแล้ว เราเรียกว่า ผู้สงบระงับ

ในกาลจบเทศนา พระเถระตั้งอยู่ในพระอรหัตอ่าน พระสันตกายเถระ
อ่าน คาถาธรรมบท ภิกขุวรรค

 
อ้างอิง พระสันตกายเถระ พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏฯ เล่มที่ ๔๓ หน้า ๓๘๖-๓๘๗
บุคคล พระพุทธเจ้า พระสันตกายเถระ
สถานที่ วิหารเชตวัน นครราชคฤห์
Tags บรรลุธรรม อรหัตตผล
เหมาะกับ อุบาสก-อุบาสิกา นักบวช-นักปฏิบัติ
สถานะ ภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้า