Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

บทนำชุดอารยธรรมบทอารยธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาของฆราวาสอริยะ และคฤหัสถ์สัมมาชนในสมัยพุทธกาล ที่แสดง คติ จุติ อุบัติ วิธีการเจริญธรรม และอานิสงส์ที่แต่ละท่านได้รับ เป็นแบบเรียนการดำเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆ ที่ชัดเจน

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้จัดทำซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริงอารยธรรมบท ชุดที่ ๑ ขึ้น เพื่อให้ท่านได้ศึกษา เหตุปัจจัยแห่งความเป็นไป อุปสรรค และความสำเร็จของชีวิตรูปแบบต่างๆ และนำมาจัดระเบียบวิถีอารยะแห่งชีวิตของตนให้คุ้มค่าสูงสุด เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม รุ่งเรืองในมรรค ผล สวรรค์ นิพพาน ยิ่งๆ ขึ้นไป


ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  [email protected]  

ซีดีพระไตรปิฎกเสียง - ชุดอารยธรรมบท

อารยธรรมบท ชุดที่ ๒

สารบัญเรื่อง นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 2:13
2. ไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม 8.15
3. เหมือนใบไม้เหลือง 8.47
4. ผู้ใคร่สุขย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่น 2:28
5. โทษแห่งการประพฤติผิดในกาม 4:11
6. บาปอันเกิดขึ้นในตน 6:35
7. ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ 3:19
8. ผู้เห็นโทษว่าไม่เป็นโทษ 3:59
9. การบูชาท่านที่ควรบูชา 3:42
10. การบำเรอไฟ 2:56
11. ท่านผู้ดำเนินตรง 2:50
12. โทษของคนอื่น 28:19
13. ความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุข 9:01
14. ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสอง 7:13
15. กำจัดมลทินทีละน้อย 3:41
16. ใจที่น้อมไปในบาป 9:30
17. อาสวะตั้งอยู่ไม่ได้ 6:13
18. ผู้ได้นามว่าภิกษุ 2:34
19. โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง 8:04
20. กิจของตน 8:08
21. พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 6:41
22. เหมือนมือไม่มีแผล 18:41
23. การชนะความโกรธ 28:19
24. วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้ 10:08
25. ผู้ตื่นอยู่ 8:50
26. ความชนะที่ไม่กลับแพ้อีก 4:12
27. ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก 6:57
28. ความโศกเกิดจากตัณหา 6:33
29. ผู้ไม่อิ่มในกาม 9:32
30. ความโศกเกิดจากสิ่งที่รัก 19:13
31. ประมวลธรรมบท 17:34
32. บทส่งท้าย 1:34
Book Type:  iBooks

อารยธรรมบท ชุดที่ ๑

สารบัญเรื่อง นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 2:11
2. ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์ 4:21
3. จิตที่ตั้งไว้ผิด 4:39
4. คนโง่สำคัญตนว่าฉลาด 2:26
5. กรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลัง 8:32
6. เสมือนแมลงภู่เชยเกสรดอกไม้ 18:17
7. ผู้ถึงฝั่งมีน้อย 2:31
8. ผู้ปรารถนาวิวัฏฏะ 3:19
9. ธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญ 21:55
10. ธรรมเป็นเหตุให้อายุยืน 9:00
11. ผู้ต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสอง 5:50
12. ผู้บันเทิงในโลกทั้งสอง 11:39
13. เพลิงแห่งโลก 30:29
14. ผู้ซึ่งต้องเข้าห้องบ่อยๆ 3:14
15. การนินทาและสรรเสริญ 7:46
16. ขุดรากของตน 2:39
17. ผู้มีปัญญาคุ้มครองธรรม 2:52
18. ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่า 2:41
19. โภคะฆ่าคนทรามปัญญา 9:12
20. สัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกล 12:25
21. สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 2:36
22. ความโศกเกิดจากกาม 7:11
23. ควรทำความเพียรในวันนี้ 6:05
24. ผู้สมนามว่าภิกษุ 8:28
25. พึงตัดกระแสตัณหา 3:40
26. บทส่งท้าย 1:35
27. ประมวลธรรมบท 12:48
Book Type:  iBooks

ซีดีพระไตรปิฎกเสียง - ชุดอารยธรรมบท

อารยธรรมบท ชุดที่ ๒

สารบัญเรื่อง นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 2:13
2. ไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม 8.15
3. เหมือนใบไม้เหลือง 8.47
4. ผู้ใคร่สุขย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่น 2:28
5. โทษแห่งการประพฤติผิดในกาม 4:11
6. บาปอันเกิดขึ้นในตน 6:35
7. ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ 3:19
8. ผู้เห็นโทษว่าไม่เป็นโทษ 3:59
9. การบูชาท่านที่ควรบูชา 3:42
10. การบำเรอไฟ 2:56
11. ท่านผู้ดำเนินตรง 2:50
12. โทษของคนอื่น 28:19
13. ความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุข 9:01
14. ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสอง 7:13
15. กำจัดมลทินทีละน้อย 3:41
16. ใจที่น้อมไปในบาป 9:30
17. อาสวะตั้งอยู่ไม่ได้ 6:13
18. ผู้ได้นามว่าภิกษุ 2:34
19. โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง 8:04
20. กิจของตน 8:08
21. พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 6:41
22. เหมือนมือไม่มีแผล 18:41
23. การชนะความโกรธ 28:19
24. วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้ 10:08
25. ผู้ตื่นอยู่ 8:50
26. ความชนะที่ไม่กลับแพ้อีก 4:12
27. ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก 6:57
28. ความโศกเกิดจากตัณหา 6:33
29. ผู้ไม่อิ่มในกาม 9:32
30. ความโศกเกิดจากสิ่งที่รัก 19:13
31. ประมวลธรรมบท 17:34
32. บทส่งท้าย 1:34
Book Type:  iBooks

อารยธรรมบท ชุดที่ ๑

สารบัญเรื่อง นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 2:11
2. ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์ 4:21
3. จิตที่ตั้งไว้ผิด 4:39
4. คนโง่สำคัญตนว่าฉลาด 2:26
5. กรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลัง 8:32
6. เสมือนแมลงภู่เชยเกสรดอกไม้ 18:17
7. ผู้ถึงฝั่งมีน้อย 2:31
8. ผู้ปรารถนาวิวัฏฏะ 3:19
9. ธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญ 21:55
10. ธรรมเป็นเหตุให้อายุยืน 9:00
11. ผู้ต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสอง 5:50
12. ผู้บันเทิงในโลกทั้งสอง 11:39
13. เพลิงแห่งโลก 30:29
14. ผู้ซึ่งต้องเข้าห้องบ่อยๆ 3:14
15. การนินทาและสรรเสริญ 7:46
16. ขุดรากของตน 2:39
17. ผู้มีปัญญาคุ้มครองธรรม 2:52
18. ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่า 2:41
19. โภคะฆ่าคนทรามปัญญา 9:12
20. สัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกล 12:25
21. สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 2:36
22. ความโศกเกิดจากกาม 7:11
23. ควรทำความเพียรในวันนี้ 6:05
24. ผู้สมนามว่าภิกษุ 8:28
25. พึงตัดกระแสตัณหา 3:40
26. บทส่งท้าย 1:35
27. ประมวลธรรมบท 12:48
Book Type:  iBooks