Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

บทนำชุดเวทัลลธรรม การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญาเวทัลลธรรมคือการถกธรรมอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นวิธีการสอนธรรมอันถ่องถ้วนที่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ โปรดเวไนยชน คนชอบความลึกซึ้งทั้งหลาย 

มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมเวทัลลธรรมอันลึกซึ้งสมัยพุทธกาล ที่พระผู้มีพระภาค และเหล่าพระอรหันต์ทรงถกธรรมกันเพื่อความเข้าใจธรรมแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นแก่พุทธชนทั้งหลาย

ธรรมชุดนี้จะทำให้ท่าน เข้าถึงสัจธรรม และวิธีการปฏิบัติธรรมอันยิ่ง ชำระกังขาตรณะให้บริสุทธิ์ และปฏิบัติธรรมได้อย่างแม่นยำ ล้ำลึกยิ่งขึ้น

 

ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  tripitaka@uttayarndham.org  

ซีดีพระไตรปิฎกเสียง - เวทัลลธรรม

ชุดเวทัลลธรรม ชุดที่ ๒

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 1:13
2. ปัญหาปุจฉาสูตร การถามปัญหา 2:36
3. อานันทสูตร เหตุให้ฟังธรรมแล้วไม่หลงลืม 6:29
4. นิสันติสูตร เหตุให้ใคร่ครวญได้เร็ว 2:41
5. ภัททชิสูตร สิ่งใดเป็นยอด 2:41
6. พราหมณสูตร ปฏิปทาเพื่อละฉันทะ 6:55
7. ฉันนสูตร เหตุต้องละราคะ โทสะ โมหะ 10:29
8. อานันทสูตร ละธรรม ๔ ประกอบธรรม ๔ เป็นพระโสดาบัน 7:32
9. ฉันนสูตร เหตุที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ 14:09
10. ภารทวาชสูตร ปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มบวชได้นาน 14:15
11. ปายาสิราชัญญสูตร ปัญหาของเจ้าปายาสิ 103:3
12. ปรัมมรณสูตร เหตุที่มิได้ทรงพยากรณ์ 3:45
13. อโนตตัปปิสูตร ความไม่สะดุ้งกลัว 9:03
14. อเจลสูตร อุตตริมนุสสธรรมที่เป็นญาณทัสสนะ 8:05
15. อิสิทัตตสูตรที่ ๒ การเกิดและไม่เกิดของสักกายทิฏฐิ 14:25
16. กามภูสูตรที่ ๒ สังขาร ๓ 9:13
17. โกสัมพีสูตร ชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะ 38:35
18. เขมกสูตร ไม่มีตนในขันธ์ ๕ 24:33
19. ฆฏสูตร ผ่องใสด้วยธรรมมีกถา 5:59
20. อุปวาณสูตร ที่สุดแห่งทุกข์ 4:14
21. สาริปุตตสูตร การดับภพเป็นนิพพาน 9:05
22. อนุรุทธสูตรที่ ๒ ปัญหาของพระอนุรุทธะ 3:42
23. ยมกสูตร พระขีณาสพตายแล้วสูญหรือไม่ 26:24
24. โกฏฐิตสูตร ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสิ่งใด 12:01
25. สีลสูตร ธรรมที่ควรใส่ใจโดยแยบคาย 8:16
26. มหาโกฏฐิตสูตร ผัสสายตนะ ๖ ดับสนิท 4:59
27. โกฏฐิกสูตร เครื่องเกาะเกี่ยว 17:45
28. บทส่งท้าย 1:36

ชุดเวทัลลธรรม ชุดที่ ๑

สารบัญเรื่อง ว่าด้วย นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 1:13
2. พระพุทธพจน์ ๙ 3:38
3. อุมมัคคสูตร ผู้มีปัญญาใฝ่รู้ 8:08
4. อาฬวกสูตร ปัญหาของอาฬวกยักษ์ 7:11
5. สักกปัญหสูตร ปัญหาของท้าวสักกะ 68:37
6. จูฬวัจฉโคตตสูตร ปัญหาของวัจฉโคตตปริพาชก 13
7. อัคคิวัจฉโคตตสูตร ปัญหาว่าด้วยผู้หลุดพ้น 30:55
8. มหาวัจฉโคตตสูตร ความเป็นผู้บำเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์ 37:10
9. จูฬสัจจกสูตร การโต้วาทะกับพระพุทธเจ้า 18:04
10. มหาสัจจกสูตร กายภาวนาและจิตตภาวนา 67:28
11. รัฐปาลสูตร ธัมมุทเทส ๔ 43:43
12. สภิยสูตร ปัญหาของสภิยปริพาชก 28:15
13. สวิฎฐสูตร ผู้งามกว่าและประณีตกว่า 9:24
14. มหาโคสิงคสาลสูตร ป่างามด้วยภิกษุมีคุณสมบัติเช่นไร 38:10
15. รถวินีตสูตร ความบริสุทธิ์ ๗ 24:48
16. สัมมาทิฏฐิสูตร ความเห็นชอบ 62:55
17. มหาปุณณมสูตร อุปาทานและอุปาทานขันธ์ 31:59
18. นฬกลาปิยสูตร ปัจจัยให้มีชราและมรณะ 23:29
19. จูฬเวทัลลสูตร การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา สูตรเล็ก 28:09
20. มหาเวทัลลสูตร การสนทนาให้เกิดปัญญา สูตรใหญ่ 36:03
21. โสฬสปัญหา ธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง 81:44
22. บทส่งท้าย 1:36