ผู้ศึกษาใหม่

456 รายการ

 • กำเนิดชีวกโกมารภัจจ์ | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , คนมีทรัพย์คณะหนึ่งชาวพระนครราชคฤห์ได้เดินทางไปพระนครเวสาลีด้วยกิจบางอย่าง ได้เห็นพระนครเวสาลีมั่งคั่งกว้างขวาง มีคนมาก คับคั่ง และมีอาหารหาได้ง่าย มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง มีสวนดอกไม้ ๗,๗๐๗ แห่ง มีสระโบกขรณี ๗,๗๐๗ สระ และมีหญิงงามเมืองช

  https://dev.uttayarndham.org/node/419
 • ปุพพโกฏฐกสูตร | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , พระผู้มีพระภาคถามพระสารีบุตรว่า เชื่อหรือไม่ว่าสัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ที่บุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุด

  https://dev.uttayarndham.org/node/935
 • ธรรมเทวปุตตจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อทรงเป็นเทพบุตรชื่อว่าธัมโม มีอานุภาพมาก มีฤทธิ์มาก บริวารมาก เป็นผู้อนุเคราะห์แก่โลกทั้งปวง ชักชวนให้มหาชนสมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ในกาลนั้น เทพบุตรลามก เป็นผู้ตระหนี่ แสดงอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ทั้งสอง คือ ธรรมวาทีเทพบุตรและอธรรมวาทีเทพบุตร

  https://dev.uttayarndham.org/node/5443
 • สโมธานกถา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , การบำเพ็ญบารมีอันเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่านี้ จัดเป็นบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ คือ การบำเพ็ญทานในภพที่เป็นพระเจ้าสิวิราช เป็นทานบารมี ในภพที่เป็นเวสสันดรและเป็นเวลามพราหมณ์ เป็นทานอุปบารมี

  https://dev.uttayarndham.org/node/5435
 • มหาโลมหังสจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , พระโพธิสัตว์นอนอยู่ในป่าช้า เอาซากศพอันมีแต่กระดูกทำเป็นหมอนหนุน เด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันเข้าไปทำความหยาบช้าร้ายกาจนานัปการ อีกพวกหนึ่งร่าเริงดีใจพากันนำเอาของหอม ดอกไม้ อาหาร และเครื่องบรรณาการต่าง ๆ เป็นอันมากมาให้

  https://dev.uttayarndham.org/node/5434
 • เอกราชจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อทรงเป็นพระราชาพระนามว่า เอกราช อธิษฐานศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งปกครองแผ่นดิน สมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ประพฤติโดยไม่มีเศษ สงเคราะห์มหาชนด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการ เป็นผู้ไม่ประมาทในประโยชน์โลกนี้และโลกหน้า

  https://dev.uttayarndham.org/node/5433
 • สุวรรณสามจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อทรงเป็นดาบส ท้าวสักกะเชื้อเชิญมาอยู่ในป่า พระโพธิสัตว์ ราชสีห์ และเสือโคร่งในป่าใหญ่ต่างน้อมเมตตาเข้าหากัน แวดล้อมด้วยราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี กระบือ กวางดาว และหมูอยู่ในป่าใหญ่ สัตว์อะไร ๆ มิได้สะดุ้งกลัวพระโพธิสัตว์ แม้พระโพธิสัตว์มิได้กล

  https://dev.uttayarndham.org/node/5432
 • สุตโสมจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่า สุตโสม ถูกพระเจ้าโปริสาทจับได้ พระยาโปริสาทเอาเชือกร้อยฝ่ามือกษัตริย์ ๑๐๑ ไว้ นำพระโพธิสัตว์ไปด้วยเพื่อต้องการทำพลีกรรม ทำกษัตริย์เหล่านั้นให้ลำบาก

  https://dev.uttayarndham.org/node/5431
 • กัณหทีปายนจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีชื่อว่า กัณหทีปายนะ ท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กว่า ๕๐ ปี ใคร ๆ จะรู้ใจที่ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์นั้นไม่มี สหายเพื่อนพรหมจรรย์ของท่านชื่อ มัณฑัพยะ เป็นฤาษีมีอานุภาพมาก กรรมเก่าให้ผลถูกเสียบหลาวทั้งเป็น mjkoทำการพยาบาลมัณฑัพยะด

  https://dev.uttayarndham.org/node/5430
 • มัจฉราชจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อพระโพธิสัตว์เป็นพระยาปลาอยู่ในสระใหญ่ น้ำในสระแห้งขอดเพราะแสงพระอาทิตย์ในฤดูร้อน กา แร้ง นกกระสา นกตะกรุมและเหยี่ยว มาคอยจับปลากินทั้งกลางวันกลางคืน พระโพธิสัตว์คิดว่าจะเปลื้องหมู่ญาติให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอุบายอะไร คิดแล้ว ได้เห็นความสัตย์อันเป็นอร

  https://dev.uttayarndham.org/node/5429
 • วัฏฏกโปตกจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อพระโพธิสัตว์เป็นลูกนกคุ้ม ขนยังไม่งอก ยังอ่อนเหมือนชิ้นเนื้อ อยู่ในรังในมคธชนบท มารดาเอาจะงอยปากคาบเหยื่อมาเลี้ยงกำลังกายยังไม่มี

  https://dev.uttayarndham.org/node/5428
 • สัจจสวหยปัณฑิตจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อพระโพธิสัตว์เป็นดาบส นามว่าสัจจะ ทรงรักษาสัตว์โลกไว้ด้วยคำสัจ ได้ทำหมู่ชนให้สามัคคีกัน   อ่าน สัจจสวหยปัณฑิตจริยา

  https://dev.uttayarndham.org/node/5427
 • กปิลราชจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อทรงเป็นพระยาวานร อยู่ ณ ซอกเขาใกล้ฝั่งแม่น้ำ ท่านถูกจระเข้เบียดเบียน ไปไม่ได้ โอกาสนั้น จระเข้กล่าวว่า มาเถิด แม้ท่านก็กล่าวกะจระเข้นั้นว่า จะมา โดดลงเหยียบศีรษะจระเข้นั้นแล้ว โดดไปยืนอยู่ที่ฝั่งโน้น

  https://dev.uttayarndham.org/node/5426
 • มูคผักขจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อพระโพธิสัตว์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสี ชนทั้งหลายเรียกท่านว่า มูคผักขกุมารบ้าง เตมิยกุมารบ้าง

  https://dev.uttayarndham.org/node/5425
 • โสณนันทปัณฑิตจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลมหาศาล อยู่ในพระนครพรหมวัทธนะ ในกาลนั้น ทรงเห็นสัตว์โลกเป็นผู้ถูกความมืดครอบงำ จิตเบื่อหน่ายจากภพ เห็นความลามกต่าง ๆ อย่างนี้ จึงคิดว่า เมื่อไรท่านจึงจะออกไปจากเรือนแล้วเข้าป่าได้

  https://dev.uttayarndham.org/node/5424
 • ภิงสจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อพระโพธิสัตว์อยู่ในพระนครกาสี เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพี่ใหญ่ของน้องหญิงชาย ๗ คน ประกอบด้วยหิริและธรรมขาว เห็นภพโดยความเป็นภัย จึงยินดีอย่างยิ่งในเนกขัมมะ

  https://dev.uttayarndham.org/node/5423
 • อโยฆรจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสี เจริญวัยในเรือนเหล็ก มีนามว่าอโยฆระ

  https://dev.uttayarndham.org/node/5422
 • โสมนัสสจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อทรงเป็นพระราชบุตรนามว่าโสมนัส เป็นที่รัก ที่ปรารถนาของพระมารดาพระบิดา อยู่ในอินทปัตถนคร เป็นผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม มีปฏิภาณเฉียบแหลม เคารพนบนอบต่อผู้เจริญ มีหิริ และฉลาดในสังคหธรรม

  https://dev.uttayarndham.org/node/5421
 • ยุธัญชยจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสัพพทัตตราช นามว่า ยุธัญชัย มีบริวาร ยศหาประมาณมิได้ สลดใจเพราะได้เห็นหยาดน้ำค้างที่เหือดแห้งเพราะแสงพระอาทิตย์ ได้ทำความเป็นอนิจจังนั้นให้เป็นปุเรจาริก พอกพูนความสังเวช ทูลขอบรรพชากับพระมารดาและพระบิดา มหาชนพร้อมทั้งพระร

  https://dev.uttayarndham.org/node/5420
 • สังขปาลจริยา | Tripitaka Glory (พระไตรปิฎกเสียง)

  , เมื่อทรงเป็นพระยานาคชื่อสังขปาละมีฤทธิ์มาก มีเขี้ยวเป็นอาวุธ มีพิษแรงกล้า มีลิ้นสองแฉกเป็นใหญ่กว่านาคทั้งหลาย ได้อธิษฐานอุโบสถมีองค์ ๔ ประการว่า ผู้ใดมีกิจด้วยผิวหนังก็ดี เนื้อก็ดี เอ็นก็ดี กระดูกก็ดี ของเรา ผู้นั้นจงนำเอาอวัยวะที่เราให้แล้วนี้ไปเถิด

  https://dev.uttayarndham.org/node/5419

ค้นหาด้วย Keywords

Tags

กฐิน กตัญญู กถา กถาวัตถุ ๑๐ กรรม กรรม ๓ กรรมฐาน กรุณาภาวนา กสิณ กสิณสมาบัติ กับดัก กัป กัลยาณมิตร กาม กามคุณ ๕ กามราคะ กามวิตก กามสัญญา กามาสวะ กาย กายคตาสติ กายภาวนา กายสักขี กายสังขาร กายานุปัสสนา การกิน การกินเจ การก่อสร้าง การคบสัตบุรุษ การคลุกคลี การงาน การจัดเสนาสนะ การตั้งจิต การทำกิเลสให้สิ้นไป การทำในใจโดยแยบคาย การน้อมใจ การบริหาร การปกครอง การปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม การประพฤติธรรม การประพฤติไม่ชอบธรรม การปรุงแต่ง การปล่อยวาง การพิจารณาตนเอง การฟังธรรม การยึดถือ การวางตัว การสร้างกุฏี การหลุดพ้น การอโหสิกรรม การเกิด การเกิดดับ การเทียบเคียงตนเอง การเรียนรู้ การเลี้ยงชีพ การเลี้ยงชีพของสมณะ การเสวยอารมณ์ การแต่งงาน การแสวงหา การให้ทาน การให้ทานที่มีผลมาก การไม่เกิด กำลังใจ กำหนดจิต กิเลส กุศล กุศลกรรมบท ๑๐ กุศลธรรม กุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อม กุศลมูล ๓ กุศลเจตสิก ขันติ ขันธ์ ๕ ขิปปาภิญญา ข้อปฏิบัติของสงฆ์ ข้อปฏิบัติให้หลุดพ้น คนพาล ครอบครัว ครอบงำจิต ครูบาอาจารย์ คฤหัสถ์ ความกตัญญู ความกลัว ความขลาด ความคิด ความง่วง ความดับ ความดับกิเลส ความดี ความตระหนี่ ความตรึก ความตาย ความถ่อมตน ความทุกข์ ความนอบน้อม ความบริสุทธิ์ ความประพฤติของสงฆ์ ความป่วย ความพยาบาท ความฟุ้งซ่าน ความยินดี ความยึดมั่น ความรัก ความริษยา ความรู้ยิ่ง ความลังเลสงสัย ความลำเอียง ความว่าง ความว่าง่าย ความสงบ ความสว่าง ความสะดุ้ง ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความสุข ความหน่วงนึกของใจ ๑๘ ความหมดจด ความหลง ความอดทน ความอยาก ความอวดตัว ความอาฆาต ความเคารพ ความเชื่อ ความเบียดเบียน ความเป็นเลิศ ความเพลิดเพลิน ความเพียร ความเมา ความเศร้าโศก ความเสื่อม ความแก่ ความโกรธ ความโลภ ความไม่ประมาท ความไม่พยาบาท ความไม่เที่ยง ความไม่เป็นตน ความไม่โกรธ คันถธุระ คัมภีร์อิติหาสะ คำพูด คำพูดที่มีประโยชน์ คำเท็จ คืนตรัสรู้ คุณวิเศษ คุณสมบัติ คุณสมบัติของพระพุทธเจ้า คูถ ฆราวาสธรรม ฆ่าตัวตาย ฆ่าสัตว์ งานศพ จงกรม จตุตถฌาน จตุธาตุววัฏฐาน จรณะ จริต จองเวร จักขุวิญญาณ จาคะ จาคานุสติ จำพรรษา จิต จิตก่อนตาย จิตขุ่นมัว จิตตภาวนา จิตตสังขาร จิตตั้งมั่น จิตตานุปัสสนา จิตตุปบาท จิตประภัสสร จิตสงบ จิตไม่ตั้งมั่น จุตูปปาตญาณ จุลศีล ฉันทราคะ ฉันทะ ชรา ชวนะจิต ชั้นวรรณะ ชาดก ชาติ ชีวิต ชีวิตคู่ ช้างตระกูลฉัททันตะ ฌาน ญาณ ญาณทัสสนะ ญาณหยั่งรู้ ญานทัสสนะ ดับทิฏฐิ ดาวดึงส์ ดิรัจฉานกถา ดิรัจฉานวิชชา ดื้อด้าน ดื้อรั้ีน ดูหมิ่น ดูแลคนป่วย ด่า ตจปัญจกัมมัฏฐาน ตติยฌาน ตบะ ตรัสรู้ ตอบแทน ตัณหา ตาทิพย์ ตายแล้วสูญ ตำราทายลักษณะ ต่างมิติ ถีนมิทธะ ถือตัว ถือมั่นทิฐิ ทมะ ทะเลาะวิวาท ทางสายกลาง ทาน ทานบารมี ทำจิตให้ใหญ่ ทำนายฝัน ทำบุญ ทำให้เป็นอารมณ์ ทิฎฐาสวะ ทิฏฐิ ทิฏฐิปัตตะ ทิฐิ ทิพยจักษุ ทิพยสมบัติ ทิพยโสตญาณ ที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ที่ปรึกษาวินัย ที่พึ่ง ที่สุดแห่งทุกข์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทุกขอริยสัจ ทุกข์ ทุกรกิริยา ทุคติ ทุจริต ๓ ทุติยฌาน ท่านอาฬวกยักษ์ ธรรม ธรรมกถึก ธรรมของผู้มีความปรารถนาน้อย ธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมซึ่งทำให้บุคคลเป็นพราหมณ์ ธรรมทายาท ธรรมรวบยอด ธรรมวาที ธรรมวินัย ธรรมสำหรับการครองเรือน ธรรมสำหรับคฤหัสถ์ ธรรมสำหรับสตรี ธรรมานุปัสสนา ธรรมานุสติ ธรรมเครื่องขัดเกลา ธรรมเครื่องอยู่ ธรรมเครื่องออกจากทุกข์ ธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ ธรรมเพื่อความหลุดพ้น ธัมมุทเทส ๔ ธาตุ ธาตุน้ำ ธาตุภาวนา ธุดงค์ นรก นักปราชญ์ นัตถิกวาทะ นานาสังวาส นามรูป นินทา นิพพาน นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพิทา นิพพิทาญาณ นิมิต นิวรณ์ ๕ นิโรธ นิโรธสัญญา น้อมจิตสู่นิพพาน น้ำใจ บรรพชา บรรพบุรุษ บรรลุธรรม บรรลุธรรมขณะเป็นสามเณร บริกรรม บริษัท บัญญัติสัตว์ บัณฑิต บัณพิต บันลือสีหนาท บัวสี่เหล่า บาป บารมี บำเพ็ญบารมี บิณฑบาต บุคคล ๔ จำพวก บุญ บุญคุณ บุตร บุพกรรม บูชายัญ ปฎิจจสมุปบาท ปฏิกูล ปฏิกูลกรรมฐาน ปฏิฆะ ปฏิจจสมุปบาท ปฏิญญาญาณทัสนะ ปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิปทา ปฏิภาณ ปฏิสัมภิทา ปฏิสัมภิทา ๔ ปฐมฌาน ปปัญจธรรม ปรมัตถบารมี ประพฤติผิดในกาม ประเสริฐ ประโยชน์ของปัญญา ปรายนวรรค ปริตร ปรินิพพาน ปริวิตก ปรุงแต่ง ปลอบใจ ปล่อยวางกาย ปล่อยวางทิฏฐิ ปล่อยวางเวทนา ปหานสัญญา ปหานะ ปัจจัยปรุงแต่ง ปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรม ปัญญา ปัญญาขันธ์ ปัญญาจักษุ ปัญญาวิมุตติ ปัญญินทรีย์ ปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์ ปาจิตตีย์ ปาฏิปุคคลิกทาน ปาฏิหารย์ ปาติโมกขุเทศ ปาราชิก ปีติ ปุณณปัญหา ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ผัสสะ ผัสสะ ๖ ผัสสายตนะ ผูกโกรธ ผู้ควรสิ้นทุกข์ ผู้ชนะ ผู้มีธรรมอันไม่เสื่อม ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้หลุดพ้นจากทุกข์ ผู้ไม่ควรสิ้นทุกข์ ผู้ไม่หลุดพ้นจากทุกข์ ฝึกจิต พยากรณ์ พยาบาท พยาบาทวิตก พรหม พรหมจรรย์ พรหมวิหาร ๔ พรหมโลก พระกรุณาธิคุณ พระจูฬปันถก พระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระปริตร พระปริวิตก พระพรหม พระพุทธประเพณี พระพุทธพจน์ พระพุทธรูป พระวินัย พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ พระอริยะ พระเจ้ามัลละ พระเสขะ พระโพธิสัตว์ พระโสดาบัน พละ ๕ พหูสูต พิจารณาซากศพ พิจารณาธรรม พิธีศพ พึ่งตน พึ่งธรรม พุทธการกธรรม พุทธคุณ พุทธบูชา พุทธปฏิภาณ พุทธประวัติ พุทธประเพณี พุทธะ พุทธานุภาพ พุทธานุสติ พุทธิจริต พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเท็จ พูดเพ้อเจ้อ พูดแก่งแย่ง ภพ ภพภูมิ ภรรยา ภวาสวะ ภัทรกัป ภัย ภาวนา ภิกษุ ภิกษุณี ภิกษุที่ควรยกย่อง ภุมเทวดา มงคล มนต์ มนสิการ มรณานุสติ มรรค มรรค ๔ มรรค ๘ มรรคสมังคี มรีจิกัมมัฏฐาน มหัคตะ มหาทาน มหาปุริสลักษณะ มหาปุริสวิตก ๘ มหาภูตรูป ๔ มหาศีล มหาสติปัฏฐาน มหาโจร มัชฌิมศีล มาตุคาม มานะ มานานุสัย มาร มารดา-บิดา มารยา มิจฉาชีพ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาปฏิปทา มิตร มิตรชั่ว มุทรา มุทิตาภาวนา มุสาวาท มูลเหตุ มโน มโนมยิทธิญาณ ยกตน ข่มผู้อื่น ยถากัมมุตาญาณ ยถาภูตญาณทัสสนะ ยศ ยินดี ยินดีในธรรม รวมองค์ธรรม ระลึกชาติ ระลึกถึงธรรม รัตนตรัย รัศมี ราคะ ราคะ โทสะ โมหะ รุกขเทวดา รูป รูปฌาน ๔ รูปราคะ รูปสัญญา รู้ประมาณตนเอง รู้ประมาณในโภชนะ ฤทธิ์ ลม ละกิเลส ละชั่ว ละตัณหา ละสุข ละทุกข์ ละอกุศลธรรม ละอาสวะ ละเวทนา ลักทรัพย์ ลัทธิทั้ง ๖ ลาภสักการะ วจีกรรม วจีสังขาร วาจา วาระจิต วิจิกิจฉา วิชชา วิชชา ๓ วิชชา ๘ วิญญาณ วิญญาณ ๖ วิญญาณฐิติ ๗ วิญญาณธาตุ วิญญาณัญจายตนฌาน วิตก วิตก วิจาร วิธีละนิวรณ์ วิบากกรรม วิบากแห่งทุจริต ๓ วิปัสสนา วิปัสสนาญาณ วิปัสสนาธุระ วิภังค์ วิมุตติ วิมุตติญาณทัสนะ วิราคสัญญา วิราคะ วิวาท วิหารธรรม วิหิงสา วิหิงสาวิตก วิเวก วิโมกข์ วิโมกข์ ๘ ว่างเปล่า ว่ายาก ศรัทธา ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ศาสดา-ศิษย์ ศาสนาเสื่อม ศีล ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล ๕ ศีลขันธ์ ศีลบารมี ศีลานุสติ สกทาคามิผล สกทาคามี สกิทาคามี สกุลสูง สงฆ์ สงสาร สติ สติบริสุทธิ์ สติปัฏฐาน สติสัมปชัญญะ สติในชีวิตประจำวัน สภาวะ สมถะ สมาจาร ๓ สมาธิ สมาธิขันธ์ สมาธินทรีย์ สมาธิภาวนา สมานสังวาส สมาบัติ สมุทัย สยัมปภา สรณะ สรรเสริญ สรรเสริญพระพุทธเจ้า สรรเสริญสาวก สลัดคืน สวรรค์ สวิญญาณกะ สอนง่าย สอนยาก สักกายทิฏฐิ สักกายนิโรธ สักกายสมุทัย สักกายะ สักกายะทิฏฐิ สังขาร สังขาร ๓ สังคหวัตถุ ๔ สังฆทาน สังฆสามามัคคี สังฆานุสติ สังสาร สังเวชนียสถาน สังโยชน์ สังโยชน์ ๒ สังโยชน์ ๓ สังโยชน์ ๕ สังโยชน์เบื้องต่ำ สัจจบารมี สัจจะ สัจฉิกิริยา สัจธรรม สัญญา สัญญาเวทยิตนิโรธ สัตว์นรก สัทธรรม สัทธาวิมุตต สัทธินทรีย์ สันตบท สันโดษ สัปปุริสธรรม สัปปุริสธรรม ๗ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา สัพพัญญู สัพพโลเกอนภิรตสัญญา สัมผัส สัมผัส ๖ สัมมัปปธาน ๔ สัมมาทิฏฐิ สัมมาธรรม สัมมาวาจา สัมมาสมาธิ สัมมาอาชีพ สัสสตทิฏฐิ สัสสตทิฐิ สำรวมอินทรีย์ สิกขาบท สิ่งที่ควรศรัทธา สิ่งที่เป็นยอด สิ่งสำคัญ สีลัพพตปรามาส สีลานุสติ สุขคติ สุคติสุคโต สุจริต ๓ สุญญตวิหารธรรม สุญญตสมาบัติ สุญญตาสมาบัติ สุตะ สุรา หนี้ หลักในการพิจารณาข้อธรรม หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน หิริ หิริ โอตัปปะ ห้ามจิตจากความชั่ว อกิริยวาทะ อกุศล อกุศลธรรม อกุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อม อกุศลมูล ๓ อกุศลเจตสิก อคติ อจินไตย อธรรมวาที อธิษฐานทิวาสัญญา อธิษฐานบารมี อนัตตสัญญา อนัตตา อนาคามิผล อนาคามี อนาสวะ อนิจจสัญญา อนิจจสัญญาภาวนา อนิจจัง อนิมิตตฌาน อนิมิตตสมาธิ อนิมิตตเจโตสมาธิ อนุปาทานปรินิพพาน อนุปาทินนกสังขาร อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ อนุปุพพวิหารสมาบัติ อนุปุพพิกถา อนุสติ อนุสติ ๖ อนุสัย อนุโมทนา อนุโมทนียกถา อภิชฌาและโทมนัส อภิญญา อภิญญา ๖ อมตะ อมตะธาตุ อยู่ป่า อยู่ผู้เดียว อรติ อรหัตตผล อรหัตตมรรค อรหันต์ อริยขันธ์ ๓ อริยปริเยสนา อริยศีลขันธ์ อริยสัจ ๔ อริยะ อรูปฌาน อรูปฌาน ๔ อรูปญาน ๓ อรูปพรหม อรูปราคะ อวดอุตตริมนุสสธรรม อวิชชา อวิชชาสวะ อวิญญาณกะ อสัญญี อสัตบุรุษ อสัปปุริสธรรม อสุภกัมมัฏฐาน อสุภภาวนา อสุภสัญญา อสุภะ อหังการ มมังการ อัญญเดียรดีย์ อัตตา อันตรกัป อันตราย อัปมัญญา ๔ อาการ ๓๒ อากาศ อากาสานัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนะ อาจารย์ อาชีวก อาดูร อาตมัน อาทีนวสัญญา อานาปานสติ อานาปานัสสติ อานิสงส์ อานิสงส์ของบุญ อาบัติ อาพาธ อามิสบูชา อายตนวิญญาณ อายตนะ ๒ อายตนะ ๖ อายุ อายุยืน อารมณ์ อารักขา อาสยานุสยญาณ อาสวะ อาสวักขยญาณ อาสวัฏฐานิยธรรม อาหาร อาหารวาร อาเนญชวิหารธรรม อาเนญชสมาธิ อาเนญชสมาบัติ อาโลกสัญญา อิจฉา อิทธาภิสังขาร อิทธิบาท ๔ อิทธิปาฏิหารย์ อิทธิวิธีญาณ อินทรียวัตถุ อินทรีย์ ๕ อินทรีย์ ๖ อินทรีย์ภาวนา อินทรีย์สังวร อิริยาบท อุจเฉททิฐิ อุตตริมนุสสธรรม อุทธัจจ อุทธัจจะ อุทิศบุญ อุบายแก้ง่วง อุบาสก อุปกิเลส อุปจารฌาน อุปทานขันธ์ 5 อุปบารมี อุปปาติกเทพ อุปมา อุปสมบท อุปสมานุสติ อุปัฏฐาก อุปาทาน อุปาทานขันธ์ ๕ อุปาทินนกสังขาร อุภโตภาควิมุตติ อุเบกขา อุเบกขาบารมี อุเบกขาภาวนา อุโบสถ อุโบสถกรรม อุโบสถศีล อเนริยปริเยสนา อเสขบุคคล อเหตุกวาทะ เกร็ดธรรม เกียจคร้าน เกียรติยศ เข้าพรรษา เครื่องผูกพันใจ เจดีย์ เจตนา เจตสิก เจตียปูชา เจโตปริยญาณ เจโตวิมุตติ เจ้าลัทธิทั้ง ๖ เดรัจฉาน เดรัจฉานกถา เดรัจานวิชชา เดินจงกรม เดียรถีย์ เตรียมจิตก่อนตาย เตวิชชะ เตโชธาตุ เทพอารักขา เทวดา เทวดานุสติ เนกขัมมบารมี เนกขัมมะ เนตติปกรณ์ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เนิ่นช้า เนื้อที่ทรงห้าม เปรต เป็นที่รัก เป็นทุกข์ เป็นสุขอย่างยิ่ง เป็นไปไม่ได้ เพื่อน เมตตา เมตตาบารมี เมตตาภาวนา เมตตาเจโตวิมุติ เมถุนธรรม เยี่ยมไข้ เย่อหยิ่ง เวทนา เวทนานุปัสสนา เวทัลลธรรม เวียนรอบ 4 เวียนว่ายตายเกิด เว้นทุกข์ เสขะปฏิปทา เหตุให้เกิดปัญญา เหตุให้ไม่มีมีลูก เห็นธรรมแต่ไม่ใช่พระอรหันต์ เอตทัคคะ แผ่จิต แผ่นดิน แผ่เมตตา แสงสว่าง โกหก โทมนัส โทสะ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม โภคทรัพย์ โมหะ โยนิโสมนสิการ โลก โลกธรรม โลกธาตุ โลกาสมบัติ โลกียอภิญญา โลกุตตระ โสดาบัน โสดาปัตติผล โสดาปัตติยังคะ โสสานิกธุดงค์ โสฬสปัญหา โอปนยิโก โอวาทปาติโมกข์ โอ้อวด ใจ ให้ทาน ให้พร ไตรสรณคมณ์ ไตรเพท ไม่ถือมั่น ไม่ผูกโกรธ ไม่มีตัณหา ไม่มีประมาณ ไม่หวั่นไหว ไม่โอ้อ้วด ไว้ทุกข์

ดูทั้งหมด
องค์ธรรมหลัก

ทางสายกลาง อริยสัจ ๔ การพูดจา การกระทำ รู้ประมาณตนเอง ลำดับแห่งธรรม ธาตุ อายตนะ ๖ ความอดกลั้น ความเชื่อ กุศล-อกุศล กายคตาสติ มหาสติ กายานุสสปัสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธรรมานุปัสสนา อานิสงส์ สัญญา ๑๐ ความเพียร ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร ความว่าง ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์ ทิฏฐิ ภพ สมาธิ ปัญญา สักกายะ ปฏิบัติรวบยอด เวทนา ปล่อยวาง การขัดเกลาและละกิเลส ยอดธรรม สัญญา นิพพาน มหาปุริสวิตก วิชชา ๘ อนุสสติ เร่งความเพียร มรรค ๘ มรรคสมังคี อานาปานัสสติ โลกธรรม ๘ การปฏิบัติโดยลำดับ สติสัมปชัญญะ การบวช วิตก ผัสสายตนะ อหังการ มมังการ การบรรลุธรรม การเจริญอิทธิบาท ๔ สัตบุรุษ-อสัตบุรุษ ศรัทธา ปฏิปทา พุทธการกธรรม บารมี สังโยชน์ ประวัติพระสาวก ปัจจยาการ การภาวนา การพิจารณาธรรม สมาบัติ ธรรมเครื่องอยู่ อัตตา ความสามัคคี การเลือกเฟ้นธรรม วิมุตติ พรหมวิหาร กรรม ทาน อินทรีย์ ๕ ปกิณกธรรม อนัตตา สังขาร ๓ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี อธิษฐานบารมี สัจจบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี บุพกรรม ฆราวาสธรรม ความรัก กาม-กามคุณ บุญ-บาป พระวินัย ปาราชิก สังฆาทิเสส การปกครอง คุณวิเศษ พุทธคุณ ทะเลาะวิวาท มูลเหตุ ชั้นวรรณะ ฤทธิ์ โพชฌงค์ จิต ปฏิสัมภิทา ธรรมนิยาม สัจธรรม อุเบกขา ปาจิตตีย์

ดูทั้งหมด
อารมณ์-สถานการณ์

ผิดใจกัน ทะเลาะเบาะแว้ง โดนหลอก โดนกลั่นแกล้ง โดนโกง โดนเอาเปรียบ สูญเสียทรัพย์ คนใกล้ชิด เกียรติ ยศ เลิกกับแฟนหรือคนรัก ไม่ได้ดั่งใจ ผิดหวัง ตั้งจิตทำบุญ-สร้างกุศล การปฏิบัติธรรม ป่วย เผชิญความตาย โดนตำหนิ ว่าร้าย นินทา ทำตนให้เป็นที่รัก ที่เคารพ แก่ ชรา เสื่อม แต่งงาน เริ่มครอบครัวใหม่ ต้องการแรงบันดาลใจ เริ่มต้นงานใหม่ ธุรกิจใหม่ เกษียณ บั้นปลายชีวิต หลงตัวเอง อยู่กับคนหลงตัวเอง อยากเรียนเก่ง ทำงานเก่ง การตอบปัญหาธรรม ประเมินความคุ้มค่า ผลต่อเนื่อง อยู่กับความไม่เป็นธรรม อคติ ไม่พอใจ โกรธ แค้น พยาบาท อาฆาต เมตตา หวง หึง หดหู่ ซึมเศร้า หยุดความคิดไม่ได้ ฟุ้งซ่าน ขี้เกียจ ตระหนี่ ขี้เหนียว เสแสร้ง มายา ไม่จริงใจ อิจฉา ริษยา อวดตัว อวดเก่ง อวดดี กังวล กลัว ไม่มั่นใจ ลังเลสงสัย เพ้อเจ้อ งมงาย ลุ่มหลง เจ็บปวด สูญเสีย ผิดหวัง ท้อแท้ สิ้นหวัง กามกำเริบ เศร้า เหงา โลภ มักมาก อยากได้ของคนอื่น อุ่นใจ สุขใจ เบิกบาน คิดถึง โหยหา สงบ มั่นคง ปัญญาร่าเริง หงุดหงิด รำคาญใจ ประมาท เลินเล่อ มักง่าย

ดูทั้งหมด
องค์ภาวนา

ศรัทธา ศีล-อินทรีย์สังวร ปฏิปทา เร่งความเพียร สติ-มหาสติ ทิฏฐิ กาม การเข้าฌานและทรงฌาน พรหมวิหาร ขันธ์ ๕ อายตนะ-ผัสสายตนะ ธาตุ ขัดเกลาและละกิเลส ปฏิจจสมุปบาท ญาณ ๑๖ วิชชา ๘ โพชฌงค์ ปล่อยวาง ปฏิบัติรวบยอด สัญญา ๑๐ อริยสัจ นิพพาน ศรัทธาภาวนา ศีลภาวนา สัมมาอาชีโวภาวนา วิริยภาวนาและการปรับปฏิปทา สติภาวนา สมาธิภาวนา ปัญญาภาวนา ปหานะ-สัลเลข (การขัดเกลา) วิมุตติภาวนา อนุสติ มหาสติ-อนุวิปัสสนา ปฏิบัติรวบยอด ปรับความเห็นให้ตรงสัจจะ ทางสายกลาง อริยสัจ ๔ การพูดจา การกระทำ รู้ประมาณตนเอง ลำดับแห่งธรรม ธาตุ อายตนะ ๖ ความอดกลั้น ความเชื่อ กุศล-อกุศล กายคตาสติ มหาสติ กายานุสสปัสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธรรมานุปัสสนา อานิสงส์ สัญญา ๑๐ ความเพียร ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร ความว่าง ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์ ทิฏฐิ ภพ สมาธิ ปัญญา สักกายะ ปฏิบัติรวบยอด เวทนา ปล่อยวาง การขัดเกลาและละกิเลส ยอดธรรม สัญญา นิพพาน มหาปุริสวิตก วิชชา ๘ อนุสสติ เร่งความเพียร มรรค ๘ มรรคสมังคี อานาปานัสสติ โลกธรรม ๘ การปฏิบัติโดยลำดับ สติสัมปชัญญะ การบวช วิตก ผัสสายตนะ อหังการ มมังการ การบรรลุธรรม การเจริญอิทธิบาท ๔ สัตบุรุษ-อสัตบุรุษ ศรัทธา ปฏิปทา พุทธการกธรรม บารมี สังโยชน์ ประวัติพระสาวก ปัจจยาการ การภาวนา การพิจารณาธรรม สมาบัติ ธรรมเครื่องอยู่ อัตตา ความสามัคคี การเลือกเฟ้นธรรม วิมุตติ พรหมวิหาร กรรม ทาน อินทรีย์ ๕ ปกิณกธรรม อนัตตา สังขาร ๓ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี อธิษฐานบารมี สัจจบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี บุพกรรม ฆราวาสธรรม ความรัก กาม-กามคุณ บุญ-บาป พระวินัย ปาราชิก สังฆาทิเสส การปกครอง คุณวิเศษ พุทธคุณ ทะเลาะวิวาท มูลเหตุ ชั้นวรรณะ ฤทธิ์ โพชฌงค์ จิต ปฏิสัมภิทา ธรรมนิยาม สัจธรรม อุเบกขา ปาจิตตีย์

ดูทั้งหมด
บุคคล

พระอานนท์ พระปุณณมันตานีบุตร พระพุทธเจ้า ภิกษุทั้งหลาย พราหม์โคปกะโมคัลลานะ วัสสการพราหมณ์ ปริพาชก โกกนุทปริพาชก สันทกปริพาชก อาชีวก มาณพ สุภมาณพโตเทยยบุตร เจ้าศากยะ เจ้ามหานามศากยะ เจ้าอภัยลิจฉวี เจ้าบัณฑิตกุมารลิจฉวี ฉันนปริพาชก คฤหบดี พระฉันนะ โกฬิยบุตร พระเจ้าปเสนทิโกศล พระมหาจุนทะ พระราหุล ทีฆนขปริพาชก คณกะโมคคัลลานะ พราหมณ์ พระโมคคัลลานะ พระอนุรุทธะ พราหมณ์พาวรี พระสารีบุตร พระมหาโกฏฐิกะ อนาถบิณฑิกเศรษฐี พระมหาโกฏฐิตะ นางสูจิมุขี ชัมพุขาทกะ อัลลกัปปะ เวฏฐทีปกะ พระเจ้าปรันตปะ พระนางสามาวดี ภัททวติยเศรษฐี โฆสกเศรษฐี มิตตกุฎุมพี พระเจ้าอุเทน พระนางวาสุลทัตตา พระเจ้าจัณฑปัชโชต พระปัจเจกพุทธเจ้า นางมาคันทิยา มาคันทิยพราหมณ์ มาคันทิยาพราหมณี จูฬมาคันทิยะ นางขุชชุตตรา กุกกุฏเศรษฐี ปาวาริกเศรษฐี นายสุมนมาลาการ นางสามาวดี พระเจ้าพรหมทัต พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสาคตะ พระฉัพพัคคีย์ ชฎิล พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช พระเจ้าทีฆีติโกศลราช ทีฆาวุราชกุมาร พระนันทิยะ พระกิมพิละ พระมหาปชาบดีโคตมี นางวิสาขา พระอุบาลี ภารทวาชะ พระเจ้าโกศล จุลลกาลิงคะ มหากาลิงคะ พระเจ้ามัททราช พระกาลิงคกุมาร พิฬาลปทกะเศรษฐี พระภัททาลิ มาร กสิภารทวาชพราหมณ์ เทวดา พระคิริมานนท์ พระโกณทัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ พระอัสสชิ พระปัญจวัคคีย์ ยสกุลบุตร พระยส วิมล สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ พราหมณ์หุหุกชาติ มุจจลินทนาคราช ตปุสสะ ภัลลิกะ ท้าวสหัมบดีพรหม อุปกะ สหายภัททวัคคีย์ พระเจ้าพิมพิสาร พระอุรุเวลกัสสป คหบดี ท้าวสักกะ อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป คยากัสสป พญานาค ปุราณชฏิล พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวังคีสะ พระเจ้าสุทโธทนะ พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระกาฬุทายีเถระ พระเจ้าโอกกากราช พระนางยโสธรา จันทกินนร จันทากินนรี เทวทัต อนุรุทธะ เจ้าชายนันทะ นางชนบทกัลยาณี นางอัปสร พระนางพิมพา ธรรมปาลกุมาร อาจารย์ทิศาปาโมกข์ พระอุปริฏฐะ พระภัคคุ เจ้าเชตราชกุมาร ราชคหเศรษฐี สีวกยักษ์ สุทัตตะ พระเจ้าปทุมุตระ สัญชัยปริพาชก โกลิตะ อุปติสสะ ฆรณี จุลอนาถบิณฑิกะ สามเณรีวีรา สามเณรจุนทะ อุบลวรรณาเถรี นันโทปนันทนาคราช พุทธนิมิตร พระเจ้ามหาโกศล อัคคิทัต อหิฉัตตะนาคราช เปรต พ่อค้า พรหม พระมหากัสสปะ พระมหากัปปินะ พรหมปาริสัชชะ ติสสพรหม โสเภณี พระติสสะเถระ พระโปฏฐิละ วัจฉโคตรปริพาชก โกกาลิกภิกษุ ท้าวโกสีย์ เทพธิดา ท้าวเวสวัณมหาราช พระอโนมทัสสี วรุณนาคราช ยักษ์ เวรัญชพราหมณ์ พระลักขณะ เดียรถีย์ โกสิยะเศรษฐี ทูสีมาร กาลี พระเจ้ากกุสันธะ พระวิธุระ พระสัญชีวะ ธนัญชานิพราหมณ์ ปิปผลิมาณพ นางภัททกาปิลานี ติตถิยารามปริพาชก สุปปพุทธสักกะ สิงคาลกบุตร คหปตานี นางสุชาดา อุคคหเศรษฐี เมณฑกเศรษฐี เทวดาเหล่ามนาปกายิกา นกุลบิดา นกุลมารดา หัตถกอุบาสก อุคคะ มิคารเศรษฐี โรหณเศรษฐี กักกรปัตตะ ทีฆชาณุ พยัคฆปัชชะ จุนทกัมมารบุตร สีหเสนาบดี ภิกษุ อาฬวกยักษ์ พระสวิฏฐะ สภิยปริพาชก สัจจกนิครนถ์ เจ้าลิจฉวี พระเจ้าอชาตศัตรู ท้าววชิรปาณีสักกเทวราช ทุมมุขะ นิคันถบุตร พระรัฐปาละ พระเจ้าโกรัพยะ นายมิควะ พระเรวตะ วิสาขอุบาสก ปัญจสิขคันธรรพบุตร นางภัททาสุริยวัจฉสา โคปกเทวบุตร ท้าวติมพรุคันธรรพราช มาตลีสังคาหกเทวบุนร สิขัณฑิ ภุชคี นันทถวัจฉโคตร กิสะสังกิจจโคตร มักขลิโกสาล อาฬารดาบสกาลามโคตร อุททกดาบสรามบุตร เจ้าลัทธิทั้งหก พระสุชาตเถระ พระเจ้ากิงกิ พระกัสสปะ พระภัททชิ อุณณาภพราหมณ์ พระกุมารกัสปปะ เจ้าปายาสิ เทพเหล่าอาภัสสระ เทพเหล่าสุภกิณหะ พระปิณโฑลภารทวาชะ อุตตระมาณพ ท่านควัมปติ ชฏิล อเจลกัสสป จิตตคฤหบดี พระอิสิทัตตะ พระกามภู พระปวิฏฐะ พระมุสิละ พระนารทะ พระเขมกะ พระทาสกะ พทริการาม พระอุปวาน พระยมกะ โพธิราชกุมาร สัญชิกาบุตร กัฏฐวาหนะ อุทกดาบสรามบุตร อุปกาชีวก อรกศาสดา พระวิธูระ พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ พระภิยโยส พระอุตตระ พระติสสะ อัครสาวก พระภารทวาชะ เอรกปัตตนาคราช อุคคคฤหบดี พระอัฑฒกาสีเถรี พระสุทินน์กลันทบุตร พระเมฆิยเถระ พระปูติคัตตติสสเถระ พระพาหิยทารุจิริยเถระ นเฬรุยักษ์ ปหาราทะจอมอสูร เวปจิตติจอมอสูร ราหูจอมอสูร อุคคเทพบุตร เทพมโนมยะ พระพุทธเจ้าวิปัสสี พระพุทธเจ้าสิขี พระพุทธเจ้าเวสสภู พระพุทธเจ้ากกุสันธะ พระพุทธเจ้ากัสสปะ พระพุทธเจ้าปทมุตตระ พระเจ้าปุกกุสาติ พระทัพพมัลลบุตร เพทบุตรนาคทันตะ พระวิษณุกรรมเทพบุตร วัสสพลาหกเทวดา สีตพลาหกเทวดา วาตพลาหาเทวดา เทพชั้นจาตุมมหาราช เทพชั้นดาวดึงส์ ปุราณทุติยิกา ภุมเทพ ชาวอุตราปถะ พระยานาคเอรกปัตตะ อุตตรมาณพ นางนาคมาณวิกา นิครนถ์นาฏบุตร หมอชีวกโกมารภัจจ์ ปูรณะกัสสป มักขลิโคศาล อชิตเกสกัมพล ปกุธะกัจจายนะ สญชัยเวลัฏฐบุตร พระมหากัสสป พระมหากัจจายนะ พระมหากปิณะ อชิตะ ติสสเมตเตยยะ ปุณณกะ เมตตคู โธตกะ อุปสีวะ นันทะ เหมกะ โตเทยยะ กัปปะ ชตุกัณณี ภัทราวุธะ อุทยะ โปสาลพราหมณ์ โมฆราช ปิงคิยะ พระมหาโมคคัลลานะ ภิกษุโคลิสสานิ ภิกษุกฬารขัตติยภิกษุ ภิกษุโมลิยผัคคุณ พระอุทายี อชิตมาณพ มาตุโปสกพราหมณ์ พราหมณ์มหาศาล พราหมณ์มานัตถัทธะ อนันทมารดา สุมนาราชกุมารี อนาถบิณฑิกคฤหบดี จุนทีราชกุมารี เจ้าสรกานิศากยะ หัตถกราชกุมาร หาลิททกานิคฤหบดี หลิททิกานิคฤหบดี พระสมิทธิ พระพุทธเจ้าปทุมุตระ ติปิติวัจฉพราหมณ์ จันทนปทุมา ทัณฑปาณิศากยะ พระเจ้ามธุรราชอวันตีบุตร พราหมณ์กัณฑรายนะ พราหมณ์อารามทัณฑะ อสิพันธกบุตร พระราธเถระ พระโคธิกะ พระโสภณโกฬิวิสะ ท้าวมหาราช ท้าวธตรฏฐ์ ท้าววิรุฬหะ ท้าววิรูปักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค พราหมณ์ปาราสิริยะ นาลกดาบส สัญชัยเวลัฏฐบุตร ปกุธะ กัจจายนะ ชาวกุรุ ชาวปัจฉาภูมิ มณิจูฬกะ พระสภิยกัจจานะ นางสารี พระจุนทะ พระอุปเสน พระเรวัตตะ กุณฑลิยะปริพาชก กุณฑลิยปริพาชก พระโสณะ พระปุณณะ ชาวกาลมโคตร พระปิลินทวัจฉะ จูฬรถเทวบุตร มหารถเทวบุตร อเนกวัณณเทวบุตร ราธพราหมณ์ พระผัคคุณะ ฑีฆาวุอุบาสก โชติยคฤหบดี สิริวัฑฒคฤหบดี พราหมณ์ชานุโสณี ดาบส อทินนปุพพกะ มัฏฐกุณฑลี ธรรมิกอุบาสก ท้าววัชรินทรธิราช เทวราช ท้าวสุธัมบดี เรวดีเทพธิดา พระวิษณุกรรม นางสารีพราหมณี กุฏุมพี พระวักกลิ พระนางภัททาราชเทวี พระเจ้ามุณฑะ โสการักขะ พระนางมัลลิกาเทวี นาฬิชังฆพราหมณ์ วิฑูฑภเสนาบดี วชิรีกุมารี พระนางวาสภขัตติยา กีสาโคตรมี ครุฑ กินนร กัสสปเศรษฐี พระยายม นายนิรยบาล มาตลีสังคาหกเทวบุตร สิขัณฑิภุชคี ธิดานายช่างหูก อนิตถิคันธกุมาร พราหมณ์ชาณุสโสณี ภิกษุปาไฐยรัฐ ธนัญชัยเศรษฐี ปุณณวัฒนกุมาร อเจลกะ พระกุมารกัสปปะเถรี จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐี พระสิขีพุทธเจ้า พระยสะ เจ้าวัปปศากยะ เจ้านันทิยะศากยะ พระนางโรหิณี เทพบุตร พระเจ้าพาราณสี พระยโสชะ พวกอัสสะ พวกภัญญะ ชาวอุกกลชนบท เจ้าสากิยานี พระนางกาฬิโคธา เจ้าสุปปพุทธศากยะ อตุลอุบาสก อปุตตกเศรษฐี ตครสิขีปัจเจกพุทธเจ้า ปัญจัคคทายกพราหมณ์ อุคคเศรษฐี นางจูฬสุภัททา พระสัมมัชชน พระปธานิกติสสเถระ อุทิจจพราหมณ์ กุมภโฆสก อุคคเสน พระโปฐิละ นายนันทะ พระโกสัมพีวาสีติสสเถระ วังคันตพราหมณ์ มหาเสนพราหมณ์ สามเณรติสสะ สุนทรสมุทรกุมาร จุลกาล มัชฌิมกาล มหากาล พระมหาปาละ พระจุลปาละ พระจักขุปาลเถระ จุลปาลเศรษฐี ปาลิตะ พระลกุณฏกภัททิยเถระ อวรุทธกยักษ์ อายุวัฒนกุมาร พระเจ้าสัพพมิตต์ นายสุระ ดาบสวรุณะ ท้าวอันธกเวณฑะ พระจิตตหัตถเถระ กุททาลบัณฑิต พระสัปปทาสเถระ พระปิโลติกเถระ พระนังคลกูฏเถระ พระธรรมารามเถระ พระพุทธเจ้าอโนมทัสสี ท้าวมหาพรหม พระพุทธเจ้าทีปังกร พระโพธิสัตว์กุมาร สมเด็จอมรินทราธิราช พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ท้าวสุนิมมิตวดี นันทิยะพราหมณ์ จูฬเศรษฐี สมเด็จอัมรินทราธิราช มาตลีบุตร พระนารทเถระ นางมัลลิกาเทพธิดา พระสุเมธชินเจ้า ฉัตตมาณพ เสริสสกเทพบุตร ธนปาลเศรษฐี พระเจ้าทสันนราช กุลุปกภิกษุ ทัพพมัลลกุมาร ทัพพมัลลเถระ พระสภิยะ พระพาหิยะ อสิตฤาษี ท้าวมัฆวาน พระเจ้าปิงคละ พระเจ้าสุรัฏฐะ พระโมริยะ นางติสสา นันทเสนอุบาสก นางเวมานิกเปรต พระควัมปติ พระเจ้าอัมพสักขระ กัปปิตกะภิกษุ พระเสลาเถรี พระสิงคาลมาตาเถรี นางสิริมา พระเทวทัต อภัยราชกุมาร พระโสปากเถระ ธนัญชานีพราหมณ์ พระวักกลิเถระ พระปุณณสุนาปรันตเถระ พระองคุลิมาลเถระ สันตติมหาอำมาตย์ พระสุนักขัตตะลิจฉวีบุตร พระสัตตรสวัคคีย์ เด็กชายอุบาลี อหิงสกะ นายแพทย์ทิศาปาโมกข์ พระอุปเสนะ ชาวสุมภะ มณีกัณฐนาคราช นิโครธกัปปะ สุนทริกภารทวาชพราหมณ์ พระพุทธเจ้าสิทธัตถะ พราหมณ์ภารทวาชโคตร พระเจ้าอาฬวีกราช พระนาคิตะ พระอุปวานะ พระสุนักขัตตะ จุนทะสามเณร พระราธะ พระนาคสมาลเถระ พระเมฆิยเถระ พระเจ้ากาสี พระเจ้าปัชโชต นางสุปปิยา นางมัลลิกา พันธุลมัลลเสนาบดี ภัททิยะ สามัณฑกาณิปริพาชก พระอุปวาณะ สุสิมเทพบุตร พระจันทิกาบุตร พระภูมิชะ พระมหาปันถก พระจูฬปันถก ธนเศรษฐี