Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

มูลนิธิอุทยานธรรมถวายพระไตรปิฎกเพื่อวัดหนองขุนชาติ ณ วัดอินทารามวรวิหารวันที่:  24 Apr 2016

คณะทำงานดูแลสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรมและคณะศิษย์วัดอินทารามวรวิหาร ถวายพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย ๑ ชุด พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับมหาจุฬาฯ ๑ ชุด และพระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับมหามกุฏพร้อมตู้บรรจุไม้สัก เพื่อวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยมีพระอาจารย์มหาพิน พุทธวิริโย เป็นประธานคณะสงฆ์ผู้รับพระไตรปิฎก 

การถวายพระไตรปิฎกเป็นโครงการต่อเนื่องในการถวายพระไตรปิฎกให้กับวัดที่ยังขาดแคลนและตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยคณะทำงานดูแลสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรม 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิอุทยานธรรมได้ถวายพระไตรปิฎก ๒ ฉบับ โดยทำพิธีถวาย ณ วัดอินทารามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


พระไตรปิฎกที่ถวายจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรม แสดงชื่อประธานเจ้าภาพ และจุดประสงค์ของโครงการวิจัยและเผยแผ่พุทธวิธีปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบโดยมุ่งหวังให้ภิกษุและผู้ศึกษาได้วิจัยและปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธีที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เป็นการธำรงรักษาพระธรรมแท้และพระศาสนาโดยตรง ซึ่งมีอานิสงส์อันประมาณไม่ได้
 

ในวันงาน ผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกคนละเล่ม เวียนขวาประทักษิณาวรรตรอบพระอุโบสถ
 


"การถวายพระไตรปิฎกอักขระหนึ่งมีค่าเท่ากับสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์
วันนี้ พวกญาติโยมถวายพระไตรปิฎก ๒ ชุด นับอักขระได้เป็นหลายล้าน
ก็เท่ากับว่าได้สร้างพระพุทธรูปเป็นล้านองค์ อานิสงส์มหาศาล
ก็ขอให้โยมได้ภูมิใจ และปลื้มปีติในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในวันนี้"
(พระอาจารย์มหาพิน พุทธวิริโย)ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ผู้ดำเนินงานและผู้ร่วมบุญทุกท่าน

 

 
กิจกรรม:  ดูแลสงฆ์สุปฏิปัณโณ สถานที่:  วัดอินทารามวรวิหาร กรุงเทพ