Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

41. การอุทิศบุญแก่เปรต

เหตุการณ์ พระเจ้าพิมพิสารถวายวิหารเวฬุวันแด่พระผู้มีพระภาค แล้วมิได้อุทิศบุญ ในคืนนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงน่าสะพรึงกลัว จึงมาถามพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นั่นเป็นเสียงเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแล้วไม่ได้อุทิศบุญ จึงส่งเสียงร้อง
Series สุคติ สุคโต
ชุดที่ 1
Track 41

บทย่อ

พระเจ้าพิมพิสารจึงอาราธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุสงฆ์รับการถวายทาน เมื่อถวายภัตตาหารและถวายผ้า พระเจ้าพิมพิสารทรงอุทิศให้แก่ญาติทั้งหลาย ก็บังเกิดภัตตาหารทิพย์และสมบัติทิพย์แก่ญาติทั้งหลาย และขณะที่หลั่งน้ำทักษิโณทก สระโบกขรณีก็บังเกิดแก่เปรตเหล่านั้นให้ได้อาบกิน

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงติโรกุฑฑสูตร พร้อมทั้งอธิษฐานให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นญาติทั้งหลายที่มีความอิ่มเอิบเป็นสุขจากบุญที่ทรงอุทิศให้ 

ชนเหล่าใดเป็นผู้อนุเคราะห์ย่อมให้น้ำ และโภชนะอันสะอาดประณีตอันเป็นของควรโดยกาล อุทิศเจตนาอย่างนี้ว่า ขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงความสุขเถิด 

เมื่อเปรตที่เป็นญาติมาประชุมพร้อมกันแล้วในที่นั้น พากันอนุโมทนารับส่วนบุญโดยเคารพว่า เราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใด ขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงเป็นสุขและเป็นอยู่นานเถิด บูชาอันทายกทั้งหลายทำแล้วแก่เราทั้งหลาย และทายกทั้งหลายก็หาไร้ผลไม่

ในเปรตวิสัย ไม่มีกสิกรรม ไม่มีโครักขกรรม ไม่มีพาณิชยกรรมเช่นนั้น ไม่มีการซื้อ การขายด้วยเงิน เปรตทั้งหลายย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานอันญาติให้แล้วในมนุษยโลกนี้

น้ำฝนอันตกลงในที่ดอน ย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่ม ฉันใด ทานอันญาติทั้งหลายให้แล้วในมนุษยโลกนี้ ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ห้วงน้ำที่เต็มแล้ว ย่อมลงไปสู่ทะเล ฉันใด ทานอันญาติทั้งหลายให้แล้วในมนุษยโลกนี้ ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน

เมื่อบุคคลมาระลึกถึงอุปการะที่ท่านได้ทำแล้วในกาลก่อนว่า ญาติมิตรและสหายได้ให้สิ่งของแก่เรา ได้ช่วยทำกิจของเรา พึงให้ทักษิณาทานแก่เปรตทั้งหลาย ความเศร้าโศก ความร่ำไรรำพันอย่างอื่นไม่ควรทำเลย เพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้น ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว ญาติทั้งหลายย่อมดำรงอยู่โดยปกติธรรมดา อันทักษิณาทานนี้ที่ท่านเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่เปรตนั้นโดยพลันตลอดกาลนาน

เมื่อจบพระธรรมเทศนา การบรรลุธรรมได้มีแก่มหาชนเป็นจำนวนมาก


อ่าน ติโรกุฑฑกัณฑ์
อ้างอิง ติโรกุฑฑกัณฑ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๕ ข้อ ๘ หน้า ๖-๗ และอรรถกถา
บุคคล พระพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสาร
สถานที่ วิหารเวฬุวัน
Tags เปรต อุทิศบุญ ทาน
เหมาะกับ ผู้ศึกษาใหม่ อุบาสก-อุบาสิกา นักบวช-นักปฏิบัติ