Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

บทนำชุดฤทธิธรรมฤทธิธรรม คือ ธรรมเพื่อความสำเร็จอันยิ่ง ซึ่งพระโมคคัลลานะเป็นเลิศในการสร้างความสำเร็จอันยิ่งโดยบริบูรณ์ นอกจากพระพุทธองค์แล้ว ไม่มีใครในโลกยิ่งกว่า พระศาสดาจึงทรงสถาปนาให้ท่านเป็นพระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางมีฤทธิ์มาก

นอกจากท่านจะมีฤทธานุภาพมากสามารถสร้างความสำเร็จทั้งปวงได้โดยง่าย โดยเร็ว และโดยอัศจรรย์แล้ว ท่านยังได้กรุณาแนะนำสั่งสอนภิกษุให้บรรลุธรรม และมีฤทธิ์มีอานุภาพมากได้โดยง่ายโดยเร็วอีกด้วย และยังได้แก้ปัญหาให้แก่พระศาสนานานัปประการ ฤทธานุภาพเป็นเสาหลักของพระศาสนาควบคู่กับปัญญา จึงควรที่พุทธชนทั้งหลายจะใส่ใจศึกษา ฝึกฝนให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อสงเคราะห์โลก และเพื่อธำรงพระศาสนาให้บริบูรณ์

มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้จัดทำซีดีพระไตรปิฎกชุดฤทธิธรรมขึ้น เพื่อความบริบูรณ์ของพระศาสนา เพื่อบูชาคุณูปการอันใหญ่หลวงของพระโมคคัลลานะ และเพื่อความเจริญธรรมฤทธิ์ของพุทธชนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย

 

ซีดีพระไตรปิฎกเสียง - ชุดฤทธิธรรม

ฤทธิธรรม ชุดที่ ๑

สารบัญเรื่อง นาที ดาวน์โหลด ฟัง
อ่าน
1. บทนำ 1:57
2. บุพจริยาของพระโมคคัลานะ 5:40
3. สารีบุตร โมคคัลลานะปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม 12.12
4. สารีบุตร โมคคัลลานะปริพาชกอุปสมบท 5:58
5. พระมหาโมคคัลลานะบรรลุพระอรหัต 11:18
6. เหตุให้มีฤทธิ์มาก 11:56
7. เขย่าเวชยันตปราสาทของท้าวสักกะ 20:23
8. พระอรหันต์ ๔ ทิศกำราบพรหม 11:06
9. ปราบพญาสวัตตีมาร 28:52
10. ปราบนันโทปนันทนาคราช 12:09
11. กำราบเจ้าลัทธิ 17:18
12. ดัดนิสัยตระหนี่โกสิยเศรษฐี 18:40
13. ฉุดภิกษุทุศีลออกจากที่ประชุมสงฆ์ 7:02
14. อาสาทำปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้า 10:36
15. พระมหาโมคัลลานะเปล่งสีหนาทขอพลิกแผ่นดิน 6:25
16. เห็นเปรต 4:55
17. เหตุแห่งการท่องเทวโลก 3:51
18. บุพกรรมของเปรต ๔ ตน 6:07
19. การเปรียบตนกับผู้อื่น 41:18
20. อวัสสุตปริยายและอนวัสสุตปริยาย 28:04
21. ดุษณีภาพอันประเสริฐ 4:00
22. การพยากรณ์อรหัตตผล 6:29
23. ปัญหาเรื่องฌาน 22:27
24. การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 19:54
25. ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงสุขคติ 6:54
26. ตอบคำถามวัจฉโคตรปริพาชก 10:01
27. เหตุแห่งการหยั่งรู้ว่าตนเป็นพระโสดาบัน 10:07
28. เหตุแห่งการหยั่งรู้ว่าตนมีอุปาทานขันธ์เหลือ 15:37
29. คาถาสุภาษิตของพระมหาโมคคัลลานเถระ 23:37
30. หายอาพาธด้วยโพชฌงค์ ๗ 5:44
31. โกกาลิกภิกษุอาฆาตพระอัครสาวก 16:34
32. ผ่องใสด้วยธรรมีกถา 6:09
33. เห็นยักษ์ตีศีรษะพระสารีบุตรเถระ 5:54
34. พระวังคีสะสรรเสริญพระโมคคัลลานะ 3:21
35. ถึงความเป็นเอตทัคคะ 4:29
36. พระมหาโมคคัลลานะปรินิพพาน 15:58
37. การมีธรรมเป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง 7:13
38. บทส่งท้าย 1:35