Skip to main content

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

8. สหายภัททวัคคีย์

เหตุการณ์ สหายภัททวัคคีย์จำนวน ๓๐ คน พร้อมด้วยปชาบดีบำเรอกันอยู่ ณ ไพรสณฑ์แห่งหนึ่ง สหายคนหนึ่งไม่มีปชาบดี สหายทั้งหลายจึงได้นำหญิงแพศยามาเพื่อประโยชน์แก่เขา ต่อมาหญิงแพศยานั้นได้ลักเครื่องประดับหนีไป พวกสหายนั้นจึงช่วยตามหา จนมาพบพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ ณ โคนไม้ต้นหนึ่ง
Series ชุดพุทธกิจ
Track 8

บทย่อ

พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดง อนุปุพพิกถาแก่สหายภัททวัคคีย์ 30 คน คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ำทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม เพื่อให้พวกเขามีจิตสงบ ผ่องใสแล้ว  แล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา คือ ทุกข์ สมุทัย  นิโรธ  มรรค ดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแก่สหายภัททวัคคีย์ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา

สหายภัททวัคคีย์บรรลุโสดาปัตติผลและอุปสมบทในสำนักพระพุทธเจ้า

อ้างอิง พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรคภาค ๑ ข้อ [๓๖]
บุคคล พระพุทธเจ้า สหายภัททวัคคีย์
สถานที่ ตำบลอุรุเวลา
Tags อนุปุพพิกถา อริยสัจ ๔
เหมาะกับ ผู้ศึกษาใหม่ อุบาสก-อุบาสิกา