Home

นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานัง ปรมัง สุญญัง

แคว้นมคธ

ธาตุวิภังคสูตร

ว่าด้วย
การจำแนกธาตุ
เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าปุกกสาติเรื่องธาตุ
ซีรียส์
ชุดวิเวก
ชุดที่
2

มหาสัจจกสูตร

ว่าด้วย
กายภาวนาและจิตตภาวนา
เหตุการณ์
สัจจกนิครนถ์ผู้ยกตนว่า เป็นนักปราชญ์ มีความรู้ดี ปรารถนาจะติเตียน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอานนท์จึงทูลขอให้พระผู้มีพระภาคอยู่สนทนาและแสดงธรรมแก่สัจจกนิครนถ์ พระพุทธเจ้าทรงสนทนาธรรมเรื่องการอบรมกายและจิต และตรัสว่าเหตุใดทุกขเวทนาและสุขเวทนาที่ครอบงำจิตได้ไม่พึงมีแก่พระพุทธองค์ โดยทรงเล่าถึงเหตุการณ์ขณะที่ทรงศึกษากับอาฬารดาบสกาลามโคตรและอุททกดาบสรามบุตร การบำเพ็ญทุกกรกิริยาก่อนที่จะทรงตรัสรู้ และการบรรลุธรรมของพระองค์ เมื่อทรงสนทนาธรรมจบ สัจจกนิครนถ์ก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า
ซีรียส์
ชุดเวทัลลธรม
ชุดที่
1

สักกปัญหสูตร

ว่าด้วย
ปัญหาของท้าวสักกะ
เหตุการณ์
ท้าวสักกะจอมเทพเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วย ปัญจสิขคันธรรมพบุตรและเทวดาชั้นดาวดึงส์ เพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรม ทรงประจักษ์กับตนว่าผู้ที่เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าจะถึงความเป็นผู้วิเศษและบรรลุธรรม ดั่งศากยธิดาที่ก้าวล่วงความเป็นสตรี มาเกิดเป็นบุตรชายของตน และคนธรรพ์ ๒ องค์ซึ่งเป็นภิกษุในพระพุทธเจ้ามาก่อน เมื่อถูกตักเตือน ระลึกถึงธรรมที่ตนได้ฟัง ได้สติ เห็นโทษของกาม ตัดกามสังโยชน์เสียได้ ก็ก้าวล่วงภพอันต่ำนั้น เข้าถึงกายอันเป็นพรหมปุโรหิต เหนือเทวดาชั้นดาวดึงส์ ท้าวสักกะจึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าพยากรณ์จบ ท้าวสักกะและเทวดาแปดหมื่นองค์ บรรลุโสดาบัน
ซีรียส์
ชุดเวทัลลธรม
ชุดที่
1

กำราบเจ้าลัทธิ

เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าให้โมคคัลลานะไปปราบอัคคิทัตพราหมณ์ผู้มีฤษีติดตามอยู่ ๕๐๐ ตน เมื่อพระโมคัลลานะแสดงฤทธิ์ให้แก่อัคคิทัตพราหมณ์และเหล่าฤษีจนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมเทศนาเรื่องไตรสรณคมณ์ อริยสัจ ๔ และมรรค ๘ แล้ว ฤษีทั้งหมดก็บรรลุอรหัตตผล
ซีรียส์
ชุดฤทธิธรรม

พระมหาโมคคัลลานะบรรลุพระอรหัต

ซีรียส์
ชุดฤทธิธรรม
ชุดที่
1

กสิภารทวาชพราหมณ์

ซีรียส์
ชุดพุทธกิจ
พรรษาที่
11

ปิณฑิกสูตร

เหตุการณ์
มารขัดขวางไม่ให้พระพุทธเจ้าได้บิณฑบาต
ซีรียส์
ชุดพุทธกิจ
พรรษาที่
11

โมคคัลลานสูตร

ว่าด้วย
อุบายแก้ง่วง
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าเภสกลา มิคทายวัน ใกล้สุงสุมารคีรนคร แคว้นภัคคะ ท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งโงกง่วงอยู่ ณ บ้านกัลลวาลมุตตคาม แคว้นมคธด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ แล้วทรงหายจากเภสกลามิคทายวัน ใกล้สุงสุมารคีรนคร แคว้นภัคคะ เสด็จไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระมหาโมคคัลลานะ ณ บ้านกัลลวาลมุตตคาม
ซีรียส์
ชุดธรรมปฏิบัติ
ชุดที่
2

ชัมพุขาทกสังยุตต์ (ปรับปรุง 26/5/56)

ว่าด้วย
ปริพพาชกชื่อชัมพุขาทกะ ผู้โต้ตอบกับพระสารีบุตร
เหตุการณ์
พระสารีบุตรอยู่ ณ บ้านนาลคาม ในแคว้นมคธ ปริพาชกชื่อว่าชัมพุขาทกะ เข้าไปหาพระสารีบุตรและโต้ตอบปัญหาธรรม รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ ๑. นิพพานสูตร ๒. อรหัตตสูตร ๓. ธรรมวาทีปัญหาสูตร ๔. กิมัตถิย สูตร ๕. อัสสาสสูตร ๖. ปรมัสสาสสูตร ๗. เวทนาสูตร ๘. อาสวสูตร ๙. อวิชชาสูตร ๑๐. ตัณหาปัญหาสูตร ๑๑. โอฆสูตร ๑๒. อุปาทานสูตร ๑๓. ภวสูตร ๑๔. ทุกขสูตร ๑๕. สักกายสูตร ๑๖. ทุกกรสูตร ฯ
ซีรียส์
ชุดธรรมปัญญา
ชุดที่
1

พระเจ้าปุกกุสาติ

ว่าด้วย
การจำแนกธาตุ
เหตุการณ์
ประวัติพระเจ้าปุกกุสาติ
ซีรียส์
ชุดพุทธกิจ
พรรษาที่
2

Pages

Subscribe to RSS - แคว้นมคธ