Home

นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานัง ปรมัง สุญญัง

แคว้นมคธ

กำราบเจ้าลัทธิ

เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าให้โมคคัลลานะไปปราบอัคคิทัตพราหมณ์ผู้มีฤษีติดตามอยู่ ๕๐๐ ตน เมื่อพระโมคัลลานะแสดงฤทธิ์ให้แก่อัคคิทัตพราหมณ์และเหล่าฤษีจนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมเทศนาเรื่องไตรสรณคมณ์ อริยสัจ ๔ และมรรค ๘ แล้ว ฤษีทั้งหมดก็บรรลุอรหัตตผล
Series
ชุดฤทธิธรรม

พระมหาโมคคัลลานะบรรลุพระอรหัต

Series
ชุดฤทธิธรรม
ชุดที่
1

กสิภารทวาชพราหมณ์

Series
ชุดพุทธกิจ
พรรษาที่
11

ปิณฑิกสูตร

เหตุการณ์
มารขัดขวางไม่ให้พระพุทธเจ้าได้บิณฑบาต
Series
ชุดพุทธกิจ
พรรษาที่
11

โมคคัลลานสูตร

ว่าด้วย
อุบายแก้ง่วง
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าเภสกลา มิคทายวัน ใกล้สุงสุมารคีรนคร แคว้นภัคคะ ท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งโงกง่วงอยู่ ณ บ้านกัลลวาลมุตตคาม แคว้นมคธด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ แล้วทรงหายจากเภสกลามิคทายวัน ใกล้สุงสุมารคีรนคร แคว้นภัคคะ เสด็จไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระมหาโมคคัลลานะ ณ บ้านกัลลวาลมุตตคาม
Series
ชุดธรรมปฏิบัติ
ชุดที่
2

ชัมพุขาทกสังยุตต์ (ปรับปรุง 26/5/56)

ว่าด้วย
ปริพพาชกชื่อชัมพุขาทกะ ผู้โต้ตอบกับพระสารีบุตร
เหตุการณ์
พระสารีบุตรอยู่ ณ บ้านนาลคาม ในแคว้นมคธ ปริพาชกชื่อว่าชัมพุขาทกะ เข้าไปหาพระสารีบุตรและโต้ตอบปัญหาธรรม รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ ๑. นิพพานสูตร ๒. อรหัตตสูตร ๓. ธรรมวาทีปัญหาสูตร ๔. กิมัตถิย สูตร ๕. อัสสาสสูตร ๖. ปรมัสสาสสูตร ๗. เวทนาสูตร ๘. อาสวสูตร ๙. อวิชชาสูตร ๑๐. ตัณหาปัญหาสูตร ๑๑. โอฆสูตร ๑๒. อุปาทานสูตร ๑๓. ภวสูตร ๑๔. ทุกขสูตร ๑๕. สักกายสูตร ๑๖. ทุกกรสูตร ฯ
Series
ชุดธรรมปัญญา
ชุดที่
1

พระมหากัสสปเถระ

ว่าด้วย
พระมหากัสสปเถระ
เหตุการณ์
ประวัติพระมหากัสสปะเถระ
Series
ชุดพุทธกิจ
พรรษาที่
1

พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

ว่าด้วย
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
เหตุการณ์
พระสารีบุตรและพระโมคคัลานะบรรลุโสดาปัตติผล อุบายแก้ง่วง และการปล่อยวางทิฏฐิ กาย เวทนา
Series
ชุดพุทธกิจ
พรรษาที่
1
Subscribe to RSS - แคว้นมคธ